Δ. Βιβλιογραφία/On-line υλικό/Εξετάσεις - Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην ΕΕ

Ύλη μαθήματος:

 • Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ. (2000), Ο νέος Ευρωπαϊκός χώρος: η διεύρυνση και η γεωγραφία της Ευρωπαϊκής ανάπτυξης, Θεμέλιο: Αθήνα, σσ. 19-69, 90-129, 185-212, 339-380, 401-424 (σύνολο 177)
 • Σημειώσεις φοιτητών από τα μαθήματα (π.χ. περιφερειακή πολιτική, αίτια ίδρυσης ΕΕ, μορφές ολοκλήρωσης)
 • Πέντε άρθρα που θα μοιραστούν στη διάρκεια του μαθήματος.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Amin A., Charles D. and Howells J. (1992) “Corporate restructuring and cohesion in the New Europe”, Regional Studies v. 26(4), pp. 319-331
 • Ανδρικοπούλου Ε. (1995) Οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεμέλιο, Αθήνα
 • Aρβελέρ Ε. & Αymad M. (επιμ.) (2003) Οι Ευρωπαίοι, Β’ τόμος: Νεότερη και σύγχρονη εποχή, Αθήνα: Σαββάλας
 • Boniface P. (επιμ.) (2001) Άτλας Διεθνών Σχέσεων, επιμ. ελλ. έκδ. Θ. Κουλουμπή & Σ. Ντάλη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 • Γιαλλουρίδης Θ., Στεφάνου Κ. & Φατούρος Αρ. (2004) Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Α, Ιστορία, Θεσμοί, Δίκαιο, Σιδέρης, Νέα Έκδ.
 • Dunnford M. (1993) “Regional disparities in the European Community: evidence from REGIO Data bank”, Regional Studies v. 27(8), pp. 727-743
 • Esteban J.M. (2000) Regional convergence in Europe and the industry mix, Regional Science and Urban Ecοnomics v. 30, pp. 353-364
 • European Commission (1999) Sixth periodic report on social and economic situation and development of the regions in the EU, Luxemburg: Office of official Publication of the European Communities
 • European Commission (2004) A new partnership for cohesion, Luxemburg: Office of official Publication of the European Communities
 • Hurst C., Thisse J.F., and Vanhoudt P. (2000) What diagnosis for Europe’s ailing regions? European Investment Bank Papers v. 5(1), pp. 9-29
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001) Ενότητα της Ευρώπης, αλληλεγγύη των λαών, πολυμορφία των περιοχών. Δεύτερη Έκθεση σχετικά με την οικονομική συνοχή.
 • Ιωακειμίδης Π.Κ. (1993) Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενωση. Θεωρία, διαπραγμάτευση, θεσμοί και πολιτικές, Η συνθήκη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο
 • Κagan R. (2003) Παράδεισος και εξουσία: Η Αμερική και η Ευρώπη στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, Καστανιώτης
 • Λεοντίδου Λ. (2005) Αγεωγράφητος χώρα: Ελληνικά είδωλα στις επιστημολογικές διαδρομές της Ευρωπαϊκής Γεωγραφίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 • Μαραβέγιας Ν. & Τσινισιζέλης Μ. (επιμ.) (1995) Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Θεμέλιο
 • Nugent Ν., (2004) Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μτφρ, Σαββάλας, Αθήνα
 • Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2004) Περιφερειακή ανάπτυξη στη Ελλάδα, Κριτική: Αθήνα, σσ. 123-150
 • Quermonne J.L. (2005) Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε' γαλλική έκδοση αναθεωρημένη, Αθήνα: Παπαζήσης
 • Rosamond B. (2005) Θεωρίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Μεταίχμιο
 • Todorov T. (2004) Η νέα διεθνής αταξία: στοχασμοί ενός Ευρωπαίου, Εστία
 • Τσινισιζέλης Μ. (2001) Quo Vadis Europa?, Αθήνα: εκδ. Σμυρνιωτάκη
 • Χριστοδουλίδης Θ. (2004) Από την Ευρωπαϊκή ιδέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι ιστορικές διαστάσεις του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος 1923-2004, Αθήνα: Σιδέρης

 

Γενική αναζήτηση πηγών/άρθρων:

 

Διεθνείς πηγές στατιστικών στοιχείων με ελεύθερη πρόσβαση:

 

Ελληνικές πηγές στατιστικών στοιχείων με ελεύθερη πρόσβαση

 

Πηγές στατιστικών στοιχείων με ελεύθερη πρόσβαση της

 

Εξετάσεις:

 • Στις εξετάσεις γράφετε 2 από τα 3 θέματα. Παλιά θέματα εξετάσεων θα μοιραστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.