Αρτέμης Κουρτέσης

Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης

Όνομα Πατρός: Βασίλειος

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά

Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963

Email: akourtesis@ath.forthnet.gr

 

Εκπαίδευση:

Νοέμβριος 2003: Διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Θέμα Διατριβής: «Οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής Ε&Τ στο ελληνικό σύστημα έρευνας και τεχνολογίας».

Σεπτέμβριος 1986 - Δεκέμβριος 1987: Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc in Management Sciences) με ειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο του Southampton, Μ. Βρετανία

Οκτώβριος 1981 - Φεβρουάριος 1986: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Επαγγελματική Εμπειρία:

Σεπτέμβριος 2004 – σήμερα:

Γενικός Διευθυντής της ΑΚΤΙΣ A.Τ.E., τεχνικής εταιρείας με αντικείμενο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για διαχείριση κυκλοφορίας και συντήρηση οδοστρωμάτων σε οδικά δίκτυα και αεροδρόμια.

Ερευνητής και μέλος της ΕΜΠΑΠ κυρίως σε θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πολιτικών, όπως: πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οικονομίας της μάθησης και συστημάτων καινοτομίας.

 

Απρίλιος 2002 – Ιούνιος 2004:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Έρευνας

Οι κύριες αρμοδιότητες περιελάμβαναν:

- Την συμμετοχή στην εκπόνηση του προγράμματος έρευνας για την κοινωνικο-οικονομική έρευνα στο Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002 - 2008).

- Την επιστημονική ευθύνη για ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Τέταρτο και το Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ιδίως σε σχέση με τα οικονομικά της καινοτομίας, οικονομίας της μάθησης και περιφερειακή ανάπτυξη.

- Την αξιολόγηση προτάσεων για ερευνητικά έργα που υπεβλήθησαν στις προσκλήσεις των προγραμμάτων κοινωνικο-οικονομικής έρευνας.

 

Φεβρουάριος 2000 – Μάρτιος 2002:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αποσπασμένος στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών .

Οι κύριες αρμοδιότητες στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου περιελάμβαναν: Την ενημέρωση της υπηρεσίας και του Υπουργού Μακεδονίας –Θράκης για θέματα Ευρωπαϊκών πολιτικών και την προετοιμασία συναντήσεων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΄ την παρακολούθηση της λειτουργίας των διεθνών οργανισμών στη Θεσσαλονίκη (Οργανισμός για την Ανασυγκρότηση, Σύμφωνο Σταθερότητας, Παρευξείνια Τράπεζα, CEDEFOP, κλπ).

 

Οκτώβριος 1996 – Ιανουάριος 2000:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Έρευνας

Οι κύριες αρμοδιότητες περιελάμβαναν:

- Την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας για την κοινωνικο-οικονομική έρευνα στο Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2002).

- Την επιστημονική ευθύνη για ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Τέταρτο και το Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ιδίως σε σχέση με τα οικονομικά της καινοτομίας, οικονομίας της μάθησης και περιφερειακή ανάπτυξη.

- Οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης των προτάσεων για ερευνητικά έργα που υπεβλήθησαν στις προσκλήσεις του προγράμματος κοινωνικο-οικονομικής έρευνας.

- Παρακολούθηση άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: των Διαρθρωτικών πολιτικών, της πολιτικής Περιβάλλοντος και της πολιτικής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 

Νοέμβριος 1988 - Σεπτέμβριος 1993:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Συντονισμού των Διαρθρωτικών πολιτικών.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιελάμβαναν:

- Συμμετοχή στην προετοιμασία των νέων κανονισμών λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, γιά την περίοδο 1994 - 1999

- Συμμετοχή στην ομάδα προετοιμασίας του πακέτου Delors II, και της εκπόνησης του κειμένου γιά τον απολογισμό και τις προοπτικές των δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στην πρώτη και δεύτερη περίοδο λετουργίας τους (1989-1993 και 1994-1999)

- Συντονισμό των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων με άλλες κοινοτικές πολιτικές.

- Αξιολόγηση παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων κατά την πρώτη περίοδο της μεταρρύθμισης των Ταμείων (1989-1993)

 

Ερευνητικές Εργασίες – Δημοσιεύσεις:

 • Κουρτέσης, Α. (2000), «Τα συστήματα έρευνας και τεχνολογίας των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης» στο Ε. Ανδρικοπούλου – Γ. Καυκαλάς (επιμ.) Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: Η διεύρυνση και η γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης , Θεμέλιο, Αθήνα, σελ.213-235.
 • Λαμπριανίδης, Λ., Καλογερέσης, Θ. και Κουρτέσης Α. (2004), «Νέες τεχνολογίες, καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου», στο Λαμπριανίδης, (επιμ.) Η Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο: Η περίπτωση της Ελλάδας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ. 143-171.
 • Κουρτέσης, Α. (2008), «Δημιουργικές πόλεις και Θεσσαλονίκη: Μια αρχική θεώρηση» στο Καυκαλάς Γρ, Λαμπριανίδης Λ. και Παπαμίχος Ν. (επιμ.) H Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο : η πόλη από τη σκοπιά των αλλαγών, Κριτική Αθήνα
 • Labrianidis, L., Kalogeresis, T., Kourtesis, A. and Skordili, S. (2004), ‘Technology, Peripherality and Rurality’ in L. Labrianidis (ed.) The Future of Europe’s Rural Peripheries, Ashgate: Aldershot, pp. 114-136.
 • Kaarel Kilvits, Artemios Kourtesis, Grzegorz Micek, Alari Purju, Ivaylo Vassilev (2007), ‘Governance and Delocalisation’, MOVE research project, European Commission

 

Σεμινάρια:

Εισηγητής σε πολλές διεθνείς ημερίδες και ενημερωτικά σεμινάρια για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στα θέματα :

 • Έρευνας και Τεχνολογίας – Πέμπτο και Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο
 • Κοινωνικής και Οικονομικής Έρευνας
 • Οικονομικά της Καινοτομίας και της Μάθησης
 • Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής
 • Πολιτικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

Γλώσσες:

 • Αγγλικά (άπταιστα)
 • Γαλλικά (πολύ καλά)
 • Ισπανικά (πολύ καλά)
 • Ιταλικά (πολύ καλά)

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:

OFFICE WINDOWS (Word, Excel, Internet Explorer, Windows Mail, Powerpoint)