Β. Θεματικές ενότητες εργασιών - Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής

1η ενότητα: Διεθνής μετανάστευση

 • Οικονομικοί μετανάστες: πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα για τις χώρες προέλευσης
 • Μετανάστευση προς τρίτες χώρες (π.χ. Αλβανοί στην Ελλάδα)
 • Διεθνής μετανάστευση προς περιοχές της υπαίθρου
 • Οικονομικοί μετανάστες: αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες κλπ
 • Επιχειρηματικότητα των μεταναστών (Ethnic entrepreneurship) στην Ελλάδα
 • Καταστήματα κινέζικων προϊόντων στην Ελλάδα
 • Παλιννόστηση οικονομικών μεταναστών (π.χ. Αλβανοί μετανάστες από Ιταλία και Ελλάδα επιστρέφουν στην Αλβανία).
 • Μετανάστες από το εξωτερικό στην Ελλάδα
 • Μετανάστες από το εξωτερικό: ο ρόλος τους στην ελληνική ύπαιθρο
 • Οι ξένοι μετανάστες στην Ελλάδα: η ‘εικόνα’ μέσα από τα δευτερογενή στοιχεία (Απογραφή ΕΣΥΕ 2001)
 • Διεθνής Μετανάστευση Συνταξιούχων (International Retired Migration)

 

2η ενότητα: Διεθνοποίηση του κεφαλαίου

 • Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, διεθνείς υπεργολαβίες, διεθνή δίκτυα
 • Ελληνική βιομηχανία στα Βαλκάνια
 • Ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις
 • Κεντρικά γραφεία επιχειρήσεων (HQs) αλλά και περιφερειακά (regional HQs): κριτήρια χωροθέτησής τους.
 • Ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια (εφημερίδες μητρόπολη Βαλκανίων)
 • Η επιτυχημένη ανάπτυξη μιας επιχείρησης ενδύματος στα Βαλκάνια: Fanco.
 • Η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στην ‘Κίνα’: η ‘εικόνα’ μέσα από τον ελληνικό και τον ξένο τύπο
 • Τριγωνική Βιομηχανία (triangular manufacturing)
 • Έλευση μεταναστών σε μια χώρα με ταυτόχρονη ‘φυγή’ επιχειρήσεων από την χώρα προς τη χώρα προέλευσης των μεταναστών (π.χ. Αλβανοί στην Ελλάδα, ελληνικές επιχειρήσεις στην Αλβανία. Μεξικάνοι στις ΗΠΑ- Αμερικάνικες επιχειρήσεις στο Μεξικό)

 

3η ενότητα: Περιοχές σε κρίση

 • Κλείσιμο επιχειρήσεων σε μια περιοχή (π.χ. Θεσσαλονίκη)
 • Η αποβιομηχάνιση μιας πόλης: η περίπτωση της Νάουσας σήμερα

 

4η ενότητα: Περιφερειακή ανάπτυξη – Περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα

 • Ιστορική εξέλιξη περιφερειακών ανισοτήτων (π.χ. σε επίπεδο νομού: ΑΕΠ/κάτοικο, κλπ)
 • Ιστορική εξέλιξη περιφερειακών πολιτικών
 • Εξέλιξη της κατανομής της βιομηχανίας στην Ελλάδα.
 • Εξέλιξη του δικτύου οικισμών στην Ελλάδα.
 • Ερήμωση χωριών/ Οικισμοί που εγκαταλείφθηκαν

 

5η ενότητα: Άλλες ενδεικτικές επιλογές

Ι. Θεωρίες

 • Θεωρίες χωροθέτησης δραστηριοτήτων Ι: βιομηχανία - ΙΙ: γραφεία - εμπόριο
 • Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: Ανάπτυξης - Υπανάπτυξης
 • Ανθρώπινοι Πόροι - Μετανάστευση
 • Φυσικοί Πόροι - αειφόρος ανάπτυξη
 • Περιφερειακές πολιτικές
 • Αξιολόγηση (evaluation) περιφερειακών πολιτικών
 • Αστικοποίηση - δίκτυο οικισμών - κρίση υπαίθρου
 • Πόλεις και περιφέρειες σε ανταγωνισμό
 • Οργάνωση του αστικού χώρου
 • Δικαιοσύνη στο χώρο: Θεωρία και πρακτική
 • Τεχνολογία και περιφερειακή ανάπτυξη - Επιστημονικά Πάρκα – Τεχνοπόλεις - Learning Region
 • Υποδομή και περιφερειακή ανάπτυξη.

ΙΙ. Εμπειρικά παραδείγματα: Διεθνής Εμπειρία

 • Δημοπρασίες μέσω του Internet (λουλουδιών στην Ολλανδία, κλπ)
 • Υπηρεσίες ΕΕ κατά χώρα / πόλη: συνέπειες στην ανάπτυξη
 • Μηχανισμοί διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών πόλεων
 • Προβολή πόλεων και περιοχών μέσω του διαδικτύου (Regional Development Agencies / City marketing through the web-site)