Πρακτικά Συνεδρίων

2003. Ballas D., Kalogeressis T., Labrianidis L. “A comparative study of typologies for rural areas in Europe”, Conference proceedings of the 43rd European Congress of the Regional Science Association, Finland, 27-30 August.

Kalogeressis T., Labrianidis L. (2006) “The digital divide in Europe’s rural enterprises”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 23-39.

Baycan Levent T., Gulumser A., Nijkamp P. (2006) “Turkey’s rurality: a comparative analysis at EU level”, Paper for the 46th Congress of the European Regional Science Association on ‘Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Greece (Volos), 31 August-3 September.

Emtage N., Harrison S., Herbohn J. (2007) “Landholder profiling and typologies for natural resource-management policy and programme support: potential and constraints”, Environmental Management, vol. 40(30), pp. 481-492.

Baycan Levent T., Gulumser A., Nijkamp P. (2007) “Changing trends in rural self-employment in Europe”, Paper for the First International Conference on the Geography of Europe on ‘Europe’s Geographical Challenges: Science Meets Policy, Amsterdam, 20-23 August.

 

2001. “Greek trade relations with the Balkans in the 1990s” (Συνεργασία με Kalogeressis T.). Proceedings of the International Conference on Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies, ASECU, pp. 385-405.

Totev S. (2001) “Economic performance and structure of South-eastern European countries”. In: Kotios A. and Petrakos G. (ed.) Restructuring and development in South-eastern Europe. University of Thessaly Press, Volos pp. 153-179.

Totev S. (2002) “Economic performance and structure of South-eastern European countries-Albania, Bulgaria, FYR of Macedonia and Greece”, Eastern European Economics, vol. 40(6), pp. 51-83.

Hatziprokopiou P., Labrianids L., Lyberaki A., Tinios P. (2004) “Inflow of migrants and outflow of investment: aspects of interdependence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30(6), pp. 1183-1208.

Kalogeressis, T., & Labrianidis, L. (2007). Can Things Become Better for the Countries of Southeast Europe? In P. Getimis & G. Kafkalas (Eds.), Overcoming Fragmentation in Southeast Europe: Spatial Development Trends and Integration Potential, Urban and Regional Planning and Development Series (pp. 101-126). Ashgate.

Kalantaridis C., Labrianidis L. (2004) “The delocalization of production in labour intensive industries: instances of triangular manufacturing between Germany, Greece and FYROM”, European Planning Studies, vol. 12(8), pp. 1157-1173.

Κυρμίζογλου Π., Παδιοδώρου Γ. (2005) «Διερεύνηση του αντικειμένου της απασχόλησης και του παραγωγικού προσανατολισμού των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙΠΕΘ», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τ. 7, σσ. 105-120.

 

2001. «Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Βαλκανικής: η Θεσσαλονίκη σε αναζήτηση ενός νέου ρόλου», Πρακτικά Συνεδρίου Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, σσ. 97-108.

Κοκκάλη Ι. (2002) «Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ν. Ανατολική Ευρώπη και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης», Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, τ. 3. Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κυρμίζογλου Π., Παδιοδώρου Γ. (2005) «Διερεύνηση του αντικειμένου της απασχόλησης και του παραγωγικού προσανατολισμού των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙΠΕΘ», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τ. 7, σσ. 105-120.

 

2001. “Delocalisation of labour intensive industries”, Proceedings of the International Conference on Restructuring, Stability and Development in South-eastern Europe. University of Thessaly, 1-2 June, Volos, pp.186-205.

Dimitrov M., Petrakos G., Tsiapa M. (2003) “Cross-border cooperation in South-eastern Europe”, Eastern European Economics, vol. 41(6), pp. 5-25.

Dimitrov M., Petrakos G., Tsiapa M. (2003) “Cross-border cooperation in South-eastern Europe: the enterprise’s point of view”, Discussion Paper Series 9(2), pp. 17-38.

Totev S. and Sariiski G. (2008) “The Spatial Distribution of Labour Intensive Industries in the EU”, Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 8(1), pp. 5-28

 

1997. «Yπεργολαβικές σχέσεις και διάρθρωση του αστικού και περιφερειακού χώρου». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Οι ΜΜΕ στον ιστό της πόλης, Οργάνωση ΕΜΠ -ΑΠΘ- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας & Πειραιά, σσ. 55-68.

Γκιάλης Σ., Καρνάβου Ε. (2002) «Πρόσφατες εξελίξεις στην άτυπη εργασία», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 4, σσ. 49-64.

Γκιάλης Στ. (2005) «Χωρικοί καταμερισμοί και διαστάσεις των άτυπων μορφών εργασίας», Αειχώρος, τ. 4(1), 70-105.

 

1996. «Οι συνέπειες της επιτηρούμενης ζώνης για τις τοπικές οικονομίες που αφορά». Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ιδρύματος Σ. Καράγιωργα: Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, σσ. 455-467.

Πετράκη Γ. (1998) «Η κοινωνική διάρθρωση της μουσουλμανικής μειονότητας. Υποθέσεις εργασίας», Ο Πολίτης, τ. 46, σσ. 14-19.

 

1989. «Αξιολόγηση των κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης». Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ (Συνεργασία).

Πασχαλίδης, Αδ. (1990) Χωροθετικές δραστηριότητες, Σημειώσεις ΑΠΘ, σσ. 103.

Βαίου Ντ., Χατζημιχάλης, Κ. (1990) «Τοπικές αγορές εργασίας και άνιση περιφερειακή ανάπτυξη στη Β. Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 77, σσ. 15-61 (26, 59).

 

1985. “Location of industrial plants as a means to fight labour militancy”. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Οn spatial structures and social process, Πόλη και Περιφέρεια.

Hadjimichalis C., Vaiou D. (1988) “Ρeripheral restructuring and flexible labour markets in Νorthern Greece”. Ιn: Ηadjimichalis C., Κomninos Ν. (eds.) Ιnternational seminar Changing labour processes and new forms of urbanization. Thessaloniki, pp. 97-114 (105,114).