Ταυτότητα ΕΜΠΑΠ

Η Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 725 τ.Β'9.3.2017 στο πλαίσιο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ερευνητική της δραστηριότητα διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας και διαχειριστικού ελέγχου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Iδρύθηκε το 1995, ύστερα από πρωτοβουλία του Λόη Λαμπριανίδη, με κύριο στόχο την διεξαγωγή έρευνας σε θέματα οικονομικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής, καθώς και την διοργάνωση ημερίδων που άπτονται των ερευνητικών ενδιαφερόντων της. Από το 1995-2005, οργανώνονταν δυο φορές το μήνα τα "Σεμινάρια για τρέχοντα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και σχεδιασμού" στα οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, σύμβουλοι υπουργείων και μέλη επιμελητηρίων.

Η ΕΜΠΑΠ επιδιώκει την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών και διεπιστημονικών συνεργασιών, την παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης και την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων προς τους θεσμικούς φορείς και τις αρχές διαμόρφωσης πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης.

Η ερευνητική δραστηριότητά της εστιάζεται κυρίως σε ζητήματα οικονομικής γεωγραφίας, περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακής πολιτικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διεθνή συγκριτική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΜΠΑΠ επικεντρώνεται στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:

Η ΕΜΠΑΠ στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και διαθέτει συλλογή βιβλίων, περιοδικών και στατιστικών δεδομένων (ICAP, EUROSTAT), καθώς επίσης και άμεση πρόσβαση σε ανάλογες εξειδικευμένες βάσεις της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.