Α. Σύντομη περιγραφή σεμιναρίου - Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής

(6ο εξάμηνο)

Εισαγωγικό Σημείωμα

Εργασία της οποίας το θέμα αντλείται από τα περιεχόμενα των μαθημάτων Περιφερειακή Οικονομική Ι, ή Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ, ή Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και Ε.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση σεμιναριακής εργασίας αποτελεί η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε κάποιο από τα παραπάνω μαθήματα.

Γίνεται σειρά διαλέξεων από τον διδάσκοντα σχετικά με τη σύνταξη επιστημονικών εργασιών και παρουσιάζονται επιμέρους θέματα της περιφερειακής οικονομικής. Η επιλογή του θέματος της εργασίας γίνεται σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της προόδου των εργασιών από τον διδάσκοντα σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εργασίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου ενώπιον του διδάσκοντα, συμφοιτητών/τριών και άλλων ενδιαφερομένων.