Α. Σύντομη περιγραφή μαθήματος - Περιφερειακή Οικονομική ΙI

(5ο εξάμηνο)

Εισαγωγικό Σημείωμα

Χωρική κατανομή των φυσικών διαθεσίμων, αποθεμάτων ενέργειας. Η επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης, δείκτες μέτρησής της. Σύγκλιση ή απόκλιση περιφερειών. Θεωρίες που ερμηνεύουν τις περιφερειακές ανισότητες: θεωρίες αυτοεξισορρόπησης - ανάπτυξης και θεωρίες ανισορροπίας-υπανάπτυξης. Προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Αξιολόγηση προγραμμάτων. Ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου. Όρια επιρροής των οικισμών. Μοντέλα περιγραφής συστημάτων οικισμών: θεωρία των κεντρικών τόπων, ιεραρχία των οικισμών – κανόνας τάξης μεγέθους, κυρίαρχης πόλης, χωρικής αλληλοσυσχέτισης – νόμος Reilly, μοντέλο διάχυσης. Τι ορίζεται ως πόλη, ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη διαδικασία της αστικοποίησης. Ιστορική εξέλιξη των πόλεων: προβιομηχανική (πολιτική, εμπορευματική πόλη), βιομηχανική, μεταβιομηχανική πόλη, πόλη στις υπανάπτυκτες χώρες. Οικολογικά, γεωγραφικά και οικονομικά μοντέλα οργάνωσης της πόλης. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη χωρική κατανομή των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της πόλης. Αγορά αστικού εδάφους.