Α. Σύντομη περιγραφή μαθήματος - Περιφερειακή Οικονομική Ι

(3o εξάμηνο)

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της περιφερειακής οικονομικής. Επίπεδα γεωγραφικού χώρου. Υποκειμενικός γεωγραφικός χώρος. Χάρτες, ιστορική εξέλιξη, συστατικά στοιχεία. Απεικόνιση των γεωγραφικών πληροφοριών - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Πώς ορίζεται η περιφέρεια. H απόσταση ως ‘τριβή’. Συρρίκνωση του χώρου. Call centers, internet auctions, digital divide. Η χωρική υπόσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων: πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας. Βασικές σχολές ερμηνείας των μηχανισμών χωροθέτησης. Η χωρική κατανομή του πληθυσμού – αίτια της κατανομής των ανθρώπων στο χώρο, μεταβολές του πληθυσμού – μετανάστευση.