Ερευνητικά Προγράμματα

2006. Η καινοτομία και οι γεωγραφικές συσσωματώσεις επιχειρήσεων ως παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας: η περίπτωση της βιομηχανίας ετοίμου ενδύματος στο Νομό Θεσσαλονίκης (Συνεργασία με Καλογερέσης Θ.), ΙΝΕ.

ΙΝΕ (2007) Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια Έκθεση 2007, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα.

 

2000-2001. Μελέτη προσανατολισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης (Συνεργασία). Xρηματοδότηση Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΙΝΕ (2004) Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια Έκθεση, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα, σσ. 161.

 

2000. Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. (επιστ. υπεύθ.) Επιστημονική στήριξη και ενέργειες υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννάκου Α., Καυκαλάς Γ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ. (2007) Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 

1997-98. Εκ των υστέρων εκτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης -Θεσσαλονίκη 1997 (Συνεργασία με Ιωάννου Δ. και Κατσίκας Ηλ.). Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη ‘97

Kalogirou N. (2003) “Public architecture and culture”. In: Deffner A., Konstandakopulos D., Psycharis Y. (eds.) Culture and regional economic development in Europe. University of Thessaly Press, Volos, pp. 421-432.

 

1996-98 Οι οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα της Β. Ελλάδας από το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Συνεργασία με Ζήκος Σπ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκας Η., Κουρτέσης Αρ., Μαυρουδέας Στ. Χρηματοδότηση ΓΓΕT -ΠΕΝΕΔ 1994.

Κυρμίζογλου Π., Παδιοδώρου Γ. (2005) «Διερεύνηση του αντικειμένου της απασχόλησης και του παραγωγικού προσανατολισμού των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙΠΕΘ», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τ. 7, σσ. 105-120.

 

1997. Η ελληνική βιομηχανία και οι εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Συνεργασία). Χρηματοδότηση ΥΒΕΤ, τόμοι 2, σσ. 446.

Λινάρδος-Ρυλμόν Π. (2000) «Ζητήματα πολιτικής σχετικά με την νομιμοποίηση των αλλοδαπών στην Ελλάδα», Τετράδια του ΙΝΕ, τ. 18-19, Ιούλιος, σσ. 73-86.

Karagianni S., Labrianidis L. (2001) “The pros and cons of SMEs going international”, Eastern European Economics, vol. 39(2), pp. 5-28.

Ειδική Ετήσια Έκδοση του Επενδυτή (Κείμενο εξολοκλήρου από την έρευνα), σσ.12-14.

 

1996 Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα στους νομούς Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, ΥΒΕΤ.

Ρυλμόν Π. (1995) «Ειδικότητες, αγορά εργασίας και κατάρτιση», Τετράδια ΙΝΕ, τ. 4, σσ. 33-42.

Παρουσίαση στην εβδομαδιαία εφημερίδα Οικονομική, 16.5.1996.

Παρουσίαση στην εφημερίδα της Ανατολικής Μακεδονίας Η Εβδόμη, 17.5.1996.

Bαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1997) Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 249 (93, 112, 224).

ΙΝΕ (2004) Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια Έκθεση, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα, σσ.165.

 

1996. Άτυπες μορφές βιομηχανικής παραγωγής και αστικός χώρος στο Π.Σ. Πρωτευούσης (Συνεργασία ΓΓΕΤ –ΠΕΝΕΔ).

Bαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1997) Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 249.

Lee R., Wills J. (eds.) Geographies of economies. Arnold, London, pp. 406 (326, 394).

 

1993. Mελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης νομού Κιλκίς. (mimeo).

Γετίμης Π., Δεδουσόπουλος κ.ά. Μελέτη περιφερειακής αγοράς εργασίας περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Αθήνα (πολυγραφ.), σσ. 360.

 

1992. Χωροθέτηση της βιομηχανίας στη Β. Ελλάδα (Συνεργασία ΥΧΟΠ).

Βαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1990) «Τοπικές αγορές εργασίας και άνιση περιφερειακή ανάπτυξη στη Β. Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 77, σσ. 15-61 (27, 59).

Καραγιάννη Στ., Νικολάου Α. (1994) «Βιομηχανική πολιτική στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες». Στο: Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Πρακτικά Συνεδρίου Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα Αθήνα, σσ. 95-114.

Γετίμης Π., Δεδουσόπουλος κ.ά. Μελέτη περιφερειακής αγοράς εργασίας περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Αθήνα (πολυγραφ.) σσ. 360.

Bαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1997) Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 249 (93, 112, 224).

 

1991. Διάχυτη εκβιομηχάνιση στο ΠΣΘ και στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. Οργανισμός Ρυθμιστικού (Συνεργασία).

Ηadjimichalis C., Vaiou D. (1990) “Whose flexibility?” Capital and Class, vol. 42, pp. 79-106 (87, 95, 106).

Ανδρικοπούλου Ε. (1990) «Βιομηχανικές δομές και τάσεις αναδιάρθρωσης στη δεκαετία του ‘80», Tόπος, τ. 1, σσ. 47-79 (64, 78).

Βαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1990) «Τοπικές αγορές εργασίας και άνιση περιφερειακή ανάπτυξη στη Β. Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 77, σσ. 15-61 (27, 38, 38, 39, 54, 59).

Tσιλένης Σ., Χατζημιχάλης K. (1991) «Υπεργολαβίες παραγωγής και άτυπες εργασιακές σχέσεις στην πόλη», Σύγχρονα Θέματα, τ. 45, σσ. 13-16.

Λώλος Σ. (1991) «Εννοιολογική ταξινόμηση της ανεπίσημης οικονομίας», Σύγχρονα Θέματα, τ. 45, σσ. 40-46 (45, 46).

Βαίου Ντ., Στρατηγάκη Μ., Χρονάκη Ζ. (1991) «Αμειβόμενη εργασία στο σπίτι», Σύγχρονα Θέματα, τ. 45, σσ. 47-53.

Μουρίκη Α. (1991) «Ευέλικτες μορφές απασχόλησης», Τόπος, τ. 3, σσ. 97-117.

Perrons D. (1992) “The regions in the single market”. In: Dunford M. and Kafkalas G. (eds.) Cities and regions in the New Europe. Belhaven Press, London, pp. 170-194.

Παπαμίχος Ν. (1992) «Αναπτυξιακά προγράμματα σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα», Τεχνικά Χρονικά, τ. 12(1), σσ. 177-202 (199, 200, 202).

Χατζημιχάλης Κ. (1992) «Εισαγωγή». Στο: Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 270 (24, 25).

Παπαμίχος Ν., Χατζημιχάλης Κ. (1992) «Κράτος και περιφερειακή πολιτική στη νότια Ευρώπη». Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιστημονική Επετηρίδα σσ. 121-140 (137, 139).

Κατσούρας Στ. (1993) «Το φασόν», Ενημερωτικό Δελτίο Ινστιτούτου Εργασίας. ΓΣΕΕ, τ. 23, σσ. 31-45 (31, 33, 33, 40, 41, 44).

Mantouvalou M., Mavridou M, Vaiou D. (1993) “Informal activities and microland ownership vs planning in a unifying Europe”, Proceedings of the International Conference on Geographies of Integration geographies of inequality in post-Maastricht Europe, Syros.

Λώλος Σ., Παπαγιαννάκης Λ. (1993) Η ελληνική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιπτώσεις από την ένταξη στην ΕΟΚ και προοπτικές. Ακαδημία Αθηνών, σσ. 223 (39, 212).

Κατριβέσης Ν. (1993) «Κράτος - κατοικία και κοινωνική αναπαραγωγή», Συνέδριο με θέμα τις Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα. Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 610-621 (615, 621).

Πελαγίδης Θ. (1995) «Η σκοτεινή πλευρά της εργασιακής ευελιξίας», Τόπος, τ. 9, σ. 95-119 (103, 103, 104, 116).

Γετίμης Π., Δεδουσόπουλος κ.ά. Μελέτη περιφερειακής αγοράς εργασίας περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Αθήνα (πολυγραφ.), σσ. 360.

Ναξάκης Χ. (1996) «Οι διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στο έτοιμο ένδυμα υπονομεύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της εγχώριας παραγωγής», Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τ. XII (II), σσ. 437- 454.

Βαίου Ντ., Μαντούβαλου Μ, Μαυρίδου Μ. (1995) «Κοινωνική ενσωμάτωση και ανάπτυξη του αστικού χώρου στην Ελλάδα», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. (16), σσ. 29-58.

Bαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1997) Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 249 (55, 93, 103, 136-159, 221).

Lee R., Wills J. (eds.) Geographies of economies. Arnold, London, pp. 406 (326, 394).

 

1986. Προμελέτη αναπτυξιακού προγράμματος για την Επ. Λαγκαδά (Συνεργασία).

Δαουτόπουλος Γ., Καραλάζος Α., Καρτέρης Μ., Παπαναστάσης Β., Στάμου Ν., Ψυχουδάκης Α. (1989) Μελέτη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα περιοχής όρους Βερτίσκου. Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Βερτίσκου-Νομαρχία Θεσ/νίκης-ΕΕΤΑΑ, σσ. 162.