Β. Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων - Περιφερειακή Οικονομική Ι

1. Εισαγωγή: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της περιφερειακής οικονομικής. Αντιμετώπιση του χώρου από συναφείς επιστήμες. Βασικές έννοιες: τι είναι η περιφέρεια, η πόλη, ο χώρος, ο τόπος, η τοποθεσία, ο εικονικός χώρος (virtual space).

(αριθμός διαλέξεων 2)

 

2. Η XΩΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μελέτη της χωρικής πλευράς της ανθρώπινης οργάνωσης και δραστηριότητας σε μη-αστικές περιοχές. Πώς οργανώνεται ο χώρος σε μη-αστικές περιοχές σε σχέση με το κλίμα, το ανάγλυφο του εδάφους, το σύστημα καλλιέργειας και εκμετάλλευσης κλπ.

Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που καθορίζουν τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τρεις βασικές σχολές ερμηνείας των μηχανισμών χωροθέτησης: Κλασική, Μπιχεβιοραλιστική και Πολιτικής Οικονομίας.

Βιομηχανικές επιχειρήσεις χωρίς δικά τους εργοστάσια.

Θεωρίες χωροθέτησης του τριτογενούς τομέα (γραφείων, super markets, fast food, κλπ.).

Χωρική κατανομή Ξένων Άμεσων Επενδύσεων – επιτείνουν τις χωρικές ανισότητες;

(αριθμός διαλέξεων 9)

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η απόσταση ως ‘τριβή’, μονάδα μήκους, χρηματικό κόστος μετακίνησης, χρόνος μετακίνησης. Μείωση ροών πληθυσμού, εμπορευμάτων και πληροφορίας με την απόσταση. Εξέλιξη των συστημάτων μεταφοράς, τάση εκμηδένισης της απόστασης. Οι δρόμοι ως δίκτυα: συνεκτικότητα, προσπελασιμότητα κλπ. του δικτύου. Συμβολή της τηλεματικής στην ‘ομογενοποίηση’ του χώρου.

Κατανομή χρήσης Internet αντανακλά υπάρχουσες ανισότητες και τις αναπαράγει.

(αριθμός διαλέξεων 4)

 

4. Η ΧΩΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Σύνθεση και δομή του πληθυσμού (πυραμίδες ηλικιών). Αίτια της κατανομής των ανθρώπων στο χώρο, σημασία πληθυσμού για ανάπτυξη. Τι είναι το φαινόμενο των αστών μεταναστών στην ύπαιθρο (in migrants).

Μεταβολές του πληθυσμού – μετανάστευση. Θεωρητικά ποιος είναι ο ρόλος της μετανάστευσης ως μηχανισμός εξισορρόπησης σε ένα οικονομικό σύστημα. Θεωρητικά πώς ερμηνεύεται η απόφαση μετανάστευσης. α) Εσωτερική μετανάστευση (ερήμωση υπαίθρου), β) εξωτερική (διεθνής) μετανάστευση, μετανάστευση συνταξιούχων, παλιννόστηση (return migration). Διεθνής καθημερινή παλίνδρομη μετακίνηση.

(αριθμός διαλέξεων 4)

 

5.ΕΠΙΠΕΔΑ’ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Χάρτες. Ο υποκειμενικός γεωγραφικός χώρος: αντίληψη βιώματα, αναπαραστάσεις. Νοητικοί χάρτες.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems – GIS).

Χρήση χαρτών στην οικονομική ανάλυση

(αριθμός διαλέξεων 2)

 

6. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ποια είναι η κατανομή μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο: γεωργία, βιομηχανία, δάση, οικισμοί κλπ. και σε αστικό επίπεδο: τριτογενής τομέας, κατοικία, κοινωνική υποδομή κλπ.

‘Σύγκρουση’ μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων αλλά και στο εσωτερικό καθεμιάς για την κατάληψη του χώρου. Πώς διευθετείται.

(αριθμός διαλέξεων 1)

 

Σύνολο διαλέξεων: 11 εβδομάδες x 2 διαλέξεις/εβδομάδα = 22 διαλέξεις

 

Οι διαλέξεις θα γίνουν από τον διδάσκοντα, εκτός από τις περιπτώσεις που θα γίνουν από προσκεκλημένους ειδικούς στο αντικείμενο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στην ενότητα Νέα Μαθημάτων/Ανακοινώσεις