Α. Σύντομη περιγραφή μαθήματος - Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην ΕΕ

(6ο εξάμηνο)

Εισαγωγικό Σημείωμα

Αναγκαιότητα των περιφερειακών πολιτικών. Σκοποί της περιφερειακής πολιτικής: αποδοτικότητα ή ισότητα, ανάπτυξη ενδογενής ή όχι, από τα κάτω ή όχι, ισόρροπη ή όχι. Οι κρατικές πολιτικές στοχεύουν είτε άμεσα στην περιφερειακή ανάπτυξη είτε έχουν άλλους στόχους αλλά προκαλούν διαφοροποιημένες επιπτώσεις στο χώρο. Η έννοια της οικονομικής ολοκλήρωσης – Σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών - Οι πολιτικές θεωρίες της ενοποίησης. Αίτια ίδρυσης της ΕΕ - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ - Όργανα της ΕΕ Διευρύνσεις της ΕΕ – Διεύρυνση προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) και οι συνέπειές της. Ανισότητες μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ: εξέλιξη βασικών μεγεθών. Περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ: σύγκλιση ή απόκλιση. Η Περιφερειακή Πολιτική στην ΕΕ (της ΕΕ και των κρατών μελών της) - Όργανα Περιφερειακής Πολιτικής (ΕΤΠΑ) - Μεγάλα προγράμματα της ΕΕ (ΜΟΠ, ΚΠΣ, Leader, Interreg κλπ).

 

(προαιρετική εργασία)