Γ. Θεματικές ενότητες εργασιών - Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην ΕΕ

  • Διαχρονική εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ (στατιστικά, χάρτες: ΑΕΠ/ κεφαλή, ανεργία κλπ κατά NUTS3): σύγκλιση-απόκλιση
  • Ελλάδα & ΕΕ: αναλύσεις για μια σχέση - η εικόνα μέσα από τα στατιστικά δεδομένα
  • Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στην ΕΕ

Η εργασία αποτελεί το 30% της τελικής βαθμολογίας (μέχρι 3 βαθμοί). Οι εργασίες μπορούν να είναι ομαδικές (μέχρι 2 άτομα/ομάδα) και παραδίδονται μια εβδομάδα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.