Γ. Βιβλιογραφία/Οn-line υλικό/Εξετάσεις - Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής

1η ενότητα: Διεθνής μετανάστευση

 • Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. (2001) Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη: Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας, Παρατηρητής Θεσσαλονίκη/ Πατάκης, Αθήνα.
 • Labrianidis L., Hatziprokopiou P (2005) Albanian return migration: migrants tend to return to their country of origin after all, in: R. King, N. Mai, and S. Schwandner- Sievers (eds.) The New Albanian Migration, Sussex Academic Press: Brighton, pp. 93-117
 • Labrianidis L., Lyberaki A., Tinios P. Hatziprokopiou P. (2004) “Inflow of migrants and outflow of FDI: Aspects of interdependence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies vol. 30(6), pp. 1183-1208
 • Labrianidis L., Lyberaki A. (2004) “Back and forth and in-between: Albanian return-migrants from Greece and Italy”, Journal of International Migration and Integration, 5(1), pp. 77-106
 • Λαμπριανίδης Λ., Χατζηπροκοπίου Π. (2003) “Παλιννόστηση και οικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση των Αλβανών μεταναστών που παλιννοστούν από την Ελλάδα και την Ιταλία”, Τόπος, τ. 20-21, σσ. 77-97.
 • Labrianidis L., Brahimi B. (2006) “Albanian return-migrants from Greece and Italy: their impacts upon spatial disparities within”, European Urban and Regional Studies

 

 

2η ενότηταΔιεθνοποίηση του κεφαλαίου

 • Chronaki Z., Hadjimichali C., Labrianidis L., Vaiou D. (1993) “Diffused industrialisation in Thessaloniki. From expansion to crisis”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 17(2), pp. 178-194
 • Labrianidis L. (1995) “Flexibility in production through subcontracting”, Environment and Planning A', vol. 27, pp. 193-203
 • Labrianidis L. (1996) “Subcontracting in Greek manufacturing and the opening of the Balkan markets”, Cyprus Journal of Economics vol. 9(1), pp. 29-45
 • Λαμπριανίδης Λ. (1997) “Το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια μπορεί να οδηγήσει στην υπονόμευση της ανάπτυξης της χώρας”, Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 9, σσ. 65-101
 • Labrianidis L., Kalantaridis C. (1997) “Globalisation and local industrial development in the European periphery: enterprise strategies in Eastern Macedonia and Thrace”, European Planning Studies vol. 5(4), pp. 477-494
 • Καραγιάννη Στ., Κατσίκας Η., Λαμπριανίδης Λ. (1998) “Η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στις ΧΚΑΕ. Ιδιομορφίες και συνέπειες”, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών τ. 24, σσ. 87- 122
 • Labrianidis L., Kalantaridis C. (1998) “Internationalisation and entrepreneurial responses οn the European periphery: the experience of North Eastern Greece”, The Journal of Entrepreneurship 7(1), pp. 1-26
 • Labrianidis L., Piasecki B., Smallbone D., Venesaar U., Todorov K. (1999) “Internationalisation and SME development in transition economies”, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 5(4), pp. 363-375
 • Λαμπριανίδης Λ. (2000) “Η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες ΚΑΕ: η κατάσταση πέρα από τους μύθους”, στο Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Η Ελλάδα και ο νέος Ευρωπαϊκός χώρος, Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 236-274
 • Labrianidis L. 2000. “Are Greek companies that invest in the Balkans in the ‘90s Transnational Companies?”, ιn Mitsos A. and Mossialos E. (eds.) Contemporary Greece and Europe, European Institute LSE, London: Ashgate Press, pp. 457-482
 • Πετράκος Γ. (επιμ.) Η ανάπτυξη των Βαλκανίων. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας- Gutenberg, σσ. 371-396
 • Petrakos G., Totev S. (eds.) The development of the Balkan region. Aldershot: Ashgate, pp. 463- 489
 • Karagianni S., Labrianidis L. (2001) “«The pros and cons of SMEs going international: Greek companies in Bulgaria”, Eastern European Economics, vol. 39(2), pp. 5-28.
 • Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. (2003) “Χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία”, στο Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ.(επιμ.) Χώρος και ΠεριβάλλονπαγκοσμιοποίησηδιακυβέρνησηβιωσιμότηταΑθήνα: Ζήτη, σσ. 47-64
 • Labrianidis L., Kalantaridis C. (2004) “The delocalisation of production in labour intensive industries: Instances of triangular manufacturing between Germany, Greece and FYROM”, European Planning Studies, vol. 12(8) pp.1157-1173
 • Kalogerressis T., Labrianidis L. (2007) “Delocalisation of labour intensive activities in a globalised world: can things become better for the countries of Southeast Europe”?, in: Getimis P. and Kafkalas G. (eds) Overcoming Fragmentation: the changing geography and the prospects for spatial cohesion in Southeast Europe, Ashgate.

 

 

4η ενότητα: Περιφερειακή ανάπτυξη – Περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα

 • Λαμπριανίδης Λ., Καλογήρου Ν., Καραγιάννη Στ. (1989) “Οι επιπτώσεις των κινήτρων στην περιφερειακή ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 73, σσ. 39-77
 • Labrianidis L., Ρapamichos Ν. (1990) “Regional distribution of industry and the role of the state in Greece”, Εnvironment and Ρlanning C’ (Government and Policy), vol. 8(4), pp. 455-76
 • Αστερίου Δ., Λαμπριανίδης Λ., Συριόπουλος Κ. (1997) “Σύγκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στους νομούς της Ελλάδας”, Τόπος, τ. 13, σσ. 63-76
 • Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ. (2004) Περιφερειακή ανάπτυξη στη Ελλάδα, Αθήνα: ΚριτικήLabrianidis L. (ed). (2004) The future of Europe’s Rural Peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation, Aldershot: Ashgate
 • Λαμπριανίδης Λ. (επιμ.) (2004) Η επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο: η περίπτωση της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής / Αθήνα: Πατάκης
 • Λαμπριανίδης Λ. (2003) “Τοπικά προϊόντα ως μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της ευρωπαϊκής υπαίθρου”, Αειχώρος 2(1), σσ.6-35
 • Λαμπριανίδης Λ., Μπέλλα Ι. (2004) “Η επιλεκτική μετανάστευση προς την ύπαιθρο αποτελεί βασική συνιστώσα για την αναπτυξιακή δυναμική της”, Tόπος τ. 23-24, σσ. 135-154
 • Λαμπριανίδης Λ. (2004) “Χωρική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της υπαίθρου στην Ευρώπη: ο ρόλος της επιχειρηματικότητας”, στο Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σσ. 107 -132
 • Labrianidis L. (2006) “Human capital as the critical factor for the development of Europe’s rural peripheral areas”, in Vaz T., Morgan E. and Nijkamp (eds) The New European Rurality, London: Ashgate, pp. 41-59
 • Labrianidis L., Kalogeressis T. (2006) “The Digital Divide in Europe’s Rural Enterprises”, Journal of European Planning Studies vol. 14(1), pp.23-39
 • (υπο έκδοση) Labrianidis L., Ferrao J., Kalantaridis C., Smallbone D. “Developing the entrepreneurial capacity of Europe’s Peripheral rural regions”, Regional Studies

 

 

Γενική αναζήτηση πηγών/άρθρων:

 

 

Διεθνείς πηγές στατιστικών στοιχείων με ελεύθερη πρόσβαση:

 

 

Ελληνικές πηγές στατιστικών στοιχείων με ελεύθερη πρόσβαση

 

 

Πηγές στατιστικών στοιχείων με ελεύθερη πρόσβαση της