Βιβλία

2008. Λαμπριανίδης, Λ., Π. Χατζηπροκοπίου "Μετανάστευση και κοινωνική αλλαγή στη Θεσσαλονίκη: η ένταξη των μεταναστών και η νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα της πόλης", στο Καυκαλάς, Γ., Λ. Λαμπριανίδης, Παπαμίχος, Ν. (επ.) Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο. Η πόλη στη διαδικασία αλλαγών, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική,σελ. 217-64

Έμκε-Πουλοπούλου Η. (2009) "Η ζωή των μεταναστών στην Ελλάδα: Νομικό καθεστώς, Γλώσσα, Απασχόληση, Ασφάλιση", Ελληνική Εταιρία Δημογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ), Ά Τόμος, Αθήνα: Βογιατζή.

Κonsta Α. – Μ. and G. Lazaridis (2010). “Civic Stratification, ‘Plastic’ Citizenship and ‘Plastic Subjectivities’ in Greek Immigration Policy”, Journal of International Migration and Integration, 11(4), pp. 365-382.

 

 

2008. Labrianidis, L. (ed.) “The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries”, Aldershot: Ashgate

Παρουσιάσεις του βιβλίου:

Πετράκος Γ. και Τοπάλογλου Λ. (2010) Αειχώρος, 12, σσ. 144-157

Βιβλιοκριτική:

Morisson, A. (2009) “Book Review”, Economic Geography, 85(4), pp. 489-490.

Prodromidis, P. (2009) “Book Review”, South-Eastern Europe Journal of Economics, 7(2), pp. 260-64.

 

2005. Hatziprokopiou P., Labrianidis L. “The Albanian migration cycle: migrants tend to return to their country of origin after all”. In: King R., Mai N. and Schwandner-Sievers S. (eds.) The new Albanian migration. Sussex Academic Press, Brighton, pp. 93-117.

Azzarri, C. and Carletto, C. (2009). “Modelling migration dynamics in Albania: a hazard function Approach”, Southeast European and Black Sea Studies, 9(4), pp. 407–433.

Carletto, C. and Kilic, T. (2009). “Moving up the ladder? The impact of Migration Experience on Occupational Mobility in Albania”, The World Bank Development Research Group, Policy Research Working Paper 4908.

Dalipaj M., King R., Mai N. (2006) “Gendering migration and remittances: evidence from London and Northern Albania”, Population, Space and Place, vol. 12(6), pp. 409-434.

Germenjia, E. and Milob, L. (2009). “Return and labour status at home: evidence from returnees in Albania”, Southeast European and Black Sea Studies, 9(4), pp.497–517.

Hatziprokopiou, P. (2006) “Globalisation and contemporary immigration to Southern European cities: social exclusion and incorporation of immigrants in Thessaloniki”, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Hatziprokopiou, P. A. (2007). Globalisation, migration and socio-economic change in contemporary Greece: processes of social incorporation of Albanian and Bulgarian immigrants in Thessaloniki. IMISCOE Diessertations. Amsterdam University Press, Netherlands.

Kilic, T., Carletto G., Davis B., Kilic T., Zezza A. (2007) “Investing back home: return migration and business ownership in Albania”, The World Bank Development Research Group. Poverty Team, WPS4366, September.

Lerch M., Wanner P. (2006) Les transferts de fonds des migrants albanais. Swiss Forum for Migration and Population Studies, Neuchatel.

Mendola, M., & Carletto, G. (2008). International migration and gender differentials in the home labor market: evidence from Albania. University of Milan-BICOCCA Working Paper Series, No. 148.

Michail, D. (2009). “Working here, investing here and there: present economic practices, strategies of social inclusion and future plans for return among the Albanian immigrants in a Greek-Albanian border town”, Southeast European and Black Sea Studies, 9(4), pp.539 - 554.

Waultraud Kokot (2007) Beyond the White Tower-transformations in Thessaloniki. Ethnographic case studies on local aspects of urban change. Lit Verlag, Munster.

Vullnetari, J and King, R. (2008) “‘Does your granny eat grass?’ On mass migration, care drain and the fate of older people in rural Albania”, Global Networks, vol. 8(2), pp. 139–171: 1470–2266.

Vullnetari, J. (2007). Albanian migration and development: state of the art review. IMISCOE Working Paper, (18).

Vullnetari, J. and King, R. (2009). “Albanian Migration, Remittances and Development: A Gendred Perspective”, UNDP-INSTRAW project ‘Gender and Remittances: Creating Gender-Responsive Local Development’, Brighton.

King, R. and Vullnetari, J. (2010). “Gender and remittances in Albania: Or why ‘Are women better remitters then men?’ is not the right question”, Sussex Centre for Migration Research, Working Paper No 58.

King, R. and Vullnetari, J. (2009). “Remittances, return, diaspora: framing the debate in the context of Albania and Kosova”, Southeast European and Black Sea Studies, 9(4), pp. 385–406.

King, R. and Vullnetari, J. (2009). “Gender and Remittances in Albania”, Southeast European and Black Sea Studies, 9(4), pp. 385–406.

Τριανταφυλλίδου, Α. & Μαρούκης Α. (επ.) (2010). Η Μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική

 

2004. Labrianidis L. “Entrepreneurship in rural Greece: Kilkis and Lesvos” (Συνεργασία με Kalogeressis T., Skordili S.). In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot, pp. 223- 246.

Kalantaridis C. (2006) “A study into the localisation of rural business in five European countries”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 61-78.

Skordili S. (2006) “New forms of regional inequalities in Greece: the diffusion of the internet across Greek regions”, Paper submitted to the 46th International Conference of the European Regional Science Association on ‘Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Greece (Volos), 31 August-3 September.

 

2004. Λαμπριανίδης Λ. «Χωρική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της υπαίθρου στην Ευρώπη: ο ρόλος της επιχειρηματικότητας». Στο: Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σσ. 107 –132.

Καμχής Μ. (2007) Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006, Κριτική Αθήνα

 

2004. Labrianidis L. “Technology, peripherality and rurality” (Συνεργασία με Kalogeressis T., Kourtesis A., Skordili S.). Ιn: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot, pp. 114-136.

Kalantaridis C. (2006) “A study into the localisation of rural business in five European countries”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 61-78.

Kalogeressis T., Labrianidis L. (2006) “The digital divide in Europe’s rural enterprises”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 23-39.

Kalantaridis C. (2006) “A study into the localisation of rural business in five European countries”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 61-78.

Skordili S. (2006) “New forms of regional inequalities in Greece: the diffusion of the internet across Greek regions”, Paper submitted to the 46th International Conference of the European Regional Science Association on ‘Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Greece (Volos), 31 August-3 September.

Skordili, S. (2008). Regional Inequalities and the digital economy challenge: Variations in Internet Accessibility across Greek Regions. In Coccossis, H., & Psycharis, Y. (eds.) Regional Analysis and Policy, Contribution to Economics (pp. 231-248). Physica-Verlag.

Siemens L.M. (2008) Rural businesses on Vancouver island: challenges and opportunities. Ph.d. thesis, University of Hertfordshire.

 

2004. Labrianidis L. “Human capital as the critical factor for the development of Europe’s rural peripheral areas”. Ιn: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot, pp. 41-60.

Baycan Levent T., Gulumser A., Nijkamp P. (2006) “Turkey’s rurality: a comparative analysis at EU level”, Paper for the 46th Congress of the European Regional Science Association on ‘Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Greece (Volos), 31 August-3 September.

Gulumser, A. A., Baycan-Levent, T., & Nijkamp, P. (2008). A Comparative Analysis of Rurality at the EU Level and Turkey. In T. Noronha Vaz, P. Nijkamp, & J. L. Rastoin (Eds.), Traditional Food Production and Rural Sustainable Development: A European Challenge (pp. 57-80). Ashgate.

Gulumser, A. A., Baycan-Levent, T., & Nijkamp, P (2007). Mapping Rurality: Analysis of Rural Structure in Turkey. In Joint Congress of the European Regional Science Association (47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française, 44th Congress).

Siemens L.M. (2008) Rural businesses on Vancouver island: challenges and opportunities. Ph.d. thesis, University of Hertfordshire.

 

2004. Labrianidis L. “Introduction”. In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot, pp. 1-29.

Momsen J.H., Timar J. et. al. (2005) Gender at the border: entrepreneurship in rural post-socialist Hungary. Ashgate, Aldershot.

Kalantaridis C. (2006) “A study into the localisation of rural business in five European countries”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 61-78.

Siemens L.M. (2008) Rural businesses on Vancouver island: challenges and opportunities. Ph.d. thesis, University of Hertfordshire.

 

2004. Labrianidis L. (ed.). The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot.

Παρουσιάσεις του βιβλίου:

Kaikkonen Virpi (2005) Book review, International Small Business Journal, vol. 23(5), pp. 571-574.

Αναφορές από τρίτους:

Arabatzis G., Polyzos S., Tsiantikoudis S. (2006) “Resurgence of traditional activities and local development: the mulberry plantations and sericulture in the prefecture of Evros”, Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas.

Ballas D., Kalogeressis T., Labrianidis L. (2003) “A comparative study of typologies for rural areas in Europe”, Conference proceedings of the 43rd European Congress of the Regional Science Association, Finland, 27-30 August.

Baycan Levent T., Gulumser A., Nijkamp P. (2006) “Turkey’s rurality: a comparative analysis at EU level”, Paper for the 46th Congress of the European Regional Science Association on ‘Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Greece (Volos), 30 August-3 September.

Baycan Levent T., Gulumser A., Nijkamp P. (2007) “Changing trends in rural self-employment in Europe”, Paper for the First International Conference on the Geography of Europe on ‘Europe’s Geographical Challenges: Science Meets Policy, Amsterdam, 20-23 August.

Boesch, M. (2007). Analysing the Influence of Cultural Differences on Regional Development in the Alps. Interreg II B "Alpina Space", Data Infrastrucutre for the Alps/Mountain Orientated Network Technology. Retrieved from http://www.uibk.ac.at/diamont/downloads/workpackages/wp5_final_report.pdf.

Ferrao, J. (2003). Mudança Económica em Áreas Rurais Uma Visão Evolucionista. REvista da Faculdade de Letras - GeografiaXIX, 245-253.

Gulumser, A. A., Baycan-Levent, T., & Nijkamp, P. (2008). A Comparative Analysis of Rurality at the EU Level and Turkey. In T. Noronha Vaz, P. Nijkamp, & J. L. Rastoin (Eds.), Traditional Food Production and Rural Sustainable Development: A European Challenge (pp. 57-80). Ashgate.

Gulumser, A. A., Baycan-Levent, T., & Nijkamp, P. (2007). Mapping Rurality: Analysis of Rural Structure in Turkey. In Joint Congress of the European Regional Science Association (47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française, 44th Congress).

Ikonen H.M., Ojala H. (2007) “Creating togetherness and experiencing difference in feminist interviews-knowing in a post-standpoint way?”, Graduate Journal of Social Science, 4(special issue 2), pp. 80-103

Iosifides T., Kizos T. (2007) “The contradictions of agrotourism development in Greece: evidence from three case studies”, South European Society and Politics, vol. 12(1), pp. 59-77.

Kalogeressis T., Labrianidis L. (2006) “The digital divide in Europe’s rural enterprises”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 23-39.

Knout B. Lindkvist and Angeles P. Antelo (2007) “Restructuring a peripheral coastal community: the case of a Galician fishing town”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 31(2), pp. 368-383.

Lindkvist, K. & Antelo, A. (2007). Restructuring a Peripheral Coastal Community: The Case of a Galician Fishing Town. International Journal of Urban and Regional Research31(2), 368-383.

Majerová, V. (2009). Local Initiatives Functioning as a Condition of Rural Development of the Czech Countryside, Eastern European Countryside, 15, pp. 127-149.

North D., Smallbone D. (2006) “Developing entrepreneurship and enterprise in Europe’s peripheral rural areas”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 41-60.

Παπαδόπουλος, Α., Χαλκιάς, Χ., Φάκα, Α. (2008). Η Επανεξέταση της Ελληνικής Υπαίθρου μές από Δυναμική Μεθοδολογική Προσέγγιση και την αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης, Επιθεώρηση Κοινωνικών ερευνών, 125, σελ. 99-129.

 

2004. “Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της ευρωπαϊκής υπαίθρου”. Στο: Σπιλάνης Γ., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμ.) Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Αθήνα, Gutenberg.

Κουτσούρης Α. (2007) «Στρατηγικές ανάπτυξης σε ΛΕΠ: η εμπειρία της Κ.Π. Leader». Στο Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. και Σπιλάνης Γ. (επιμ.) Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Αθήνα, Gutenberg.

 

2004. Λαμπριανίδης Λ. (επιμ.) Η επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο: η περίπτωση της Ελλάδας. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

Παρουσιάσεις του βιβλίου:

Βλόντζος Γ., Σούτσας Κ. Βιβλιοκριτική, Αειχώρος, τ. 2(2), σσ. 172-177.

Αναφορές από τρίτους:

Μαραβέγιας Ν. «Χρυσάφι μέσα από τις λάσπες: Μια συγκριτική προσέγγιση της γεωργίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα προβλήματα, οι προοπτικές», Το ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 16/5/2004.

Ιωαννίδης Σ. (2004) Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. ΙΟΒΕ, Αθήνα

Iosifides T., Kizos T., Malliotaki E. et. al. (2006) “Socio-economic characteristics of immigrants in Western Greece Region: Urban-rural continuum or divide?”, Migration Letters, vol. 3(2).

 

2001[2005]. Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη: Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας (Σε συνεργασία με Λυμπεράκη Α., Τήνιου, Πλ. και Χατζηπροκοπίου, Π.). Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη/ Πατάκης, Αθήνα.

Παρουσιάσεις του βιβλίου

Παρουσίαση βιβλίου από: Γιαννίτση Τ. (υπουργό εξωτερικών), Μπακογιάννη Ντ. (βουλευτή), Παπαγιαννάκη Μ. (ευρωβουλευτή), Καπλάνι Γκ. (δημοσιογράφο), Τέλλογλου Τ. (δημοσιογράφο), 22/11/2001.

Παρουσίαση βιβλίου από: Πασχαλίδη Γ. (υπουργό Μακεδονίας- Θράκης) και τους πανεπιστημιακούς: Ιορδάνογλου Χρ., Πεσμαζόγλου Στ., Τσιάκαλο Γ.  Κέντρο ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, 20/6/2002.

Πετράκη Γ. (2002) Βιβλιοκριτική, Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2.4.2002.

Λαδιάς Χ. (2008) Βιβλιοπαρουσίαση, Ενημερωτικό Δελτίο Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, τ. 12, σ. 13

Αναφορές από τρίτους:

Bagavos C., Tsimbos Cl., Veropoulou G. (2007) “Native and migrant fertility patterns in Greece: a cohort approach”, European Journal of Population (online).

Bakalaki A. (2003) “Locked into security, keyed into modernity”, Ethnos, vol. 68(2), pp. 209-229.

Baldwin-Edwards M. (2004) “Albanian emigration and the Greek labour market: Economic symbiosis and social ambiguity”, South East Europe Reviews for Labour and Social Affairs, vol. 7(1), pp.51-56.

Balias S., Kiprianos P., Ρassas V. “Greek policy towards immigration and immigrants”, Social Policy Administration, vol. 37(2), pp. 148-164.

Barjaba, K. and King, R. (2005) “Introducing Albanian migration”, in R. King, N. Mai & S. Schwandner-Sievers The new Albanian migration. Brighton: Sussex Academic Press, pp. 1-28.

Cavounidi J. (2004) “Migration to Greece from the Balkans”, South-Eastern Europe Journal of Economics, vol. 2(2), pp. 35-59.

Cavounidi J. (2006) “Labor market impact of migration”, International Migration Review, vol. 40(3), pp. 635-660.

Cavounidi J. (2006) “Migration and policy trends”. In: Mossialos E., Petmesidou M. (eds.) Social Policy Developments in Greece. Ashgate, Aldershot, pp. 358-379.

Cholezas, I. and Tsakloglou, P. (2009). "The economic impact of immigration in Greece: taking stock of the existing evidence", Southeast European and Black Sea Studies, 9(1-2), pp.

Christou A., King R. (2006) “Migrants encounter migrants in the city: the changing context of ‘home’ for second-generation Greek-American return migrants”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 30(4), pp. 816-835.

Glytsos N. (2005) “Stepping from illegality to legality and advancing towards integration: the case of immigrants in Greece”, International Migration Review, vol. 39(4), pp. 819-840.

Georgiadis, T. (2008) "International Migration from Albania: Evidence from Wave 2 of the Albanian living standards Measurement Survey", SPOUDAI, vol. 58(1-2), pp. 245-273.

Gropas, R., & Triandafyllidou, A. (2007). Greece. In R. Gropas & A. Triandafyllidou (Eds.), European Immigration: A Sourcebook (pp. 141-154). Ashgate.

Hatziprokopiou P.  (2004a) “Balkan Immigrants in the Greek City of Thessaloniki: Local Processes of Incorporation in an International Perspective”, European Urban and Regional Studies, vol. 11(4), pp. 321-338.

Hatziprokopiou, P. (2004b): “Immigration and the changing urban space: from Balkans to Thessaloniki”. In Conference Proceedings of the 7th Panhellenic Geographical Conference, vol. II. Mytilene: Department of Geography, University of the Aegean, pp. 87-94. In Greek.

Hatziprokopiou P. (2003) “Albanian immigrants in Thessaloniki, Greece: Processes of social and economic incorporation”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29(6), pp. 1033-1057.

Hatziprokopiou, P. (2005a): “Vues sur l’altérité en Grèce contemporain: immigrés Albanais et les multiples identités de l’ “Autre”. Alterité et Societé: International Sociological Conference Proceedings CD ROM. Athens: National Centre for Social Research; University of Athens; Institut Francais d’ Athenes; Associations des Sociologues Francophones. (Conference held in Athens, 7-10 May 2003). In Greek, abstract in French.

Hatziprokopiou, P. (2005b) “Immigrants’ integration and social change: Greece as a multicultural society”. Paper presented at the 2nd LSE Symposium on Modern Greece Current Social Science Research on Greece, The Hellenic Observatory, European Institute, London School of Economics and Political Science, 10 June 2005. available online at: http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/pdf/2nd_Symposium/Panos_Hatziprokopiou_paper.pdf

Hatziprokopiou, P. (2006a) “Migration and changing urban geographies in the European South: evidence from the case of immigrants in Thessaloniki”. Migration and Ethnic Themes - Migracijske i Etničke Teme, 1-2: 113-136.

Hatziprokopiou, P. (2006b) “Globalisation and contemporary immigration to Southern European cities: social exclusion and incorporation of immigrants in Thessaloniki”, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Hatziprokopiou, P. (2008) “The institutional framework of migrant entrepreneurship is Greece”. In C. R. Olivera and J. Rath (eds) Immigrants entrepreneurship. Special issue of Migration review (Revista Migrações), Immigration Observatory, Portugal.

http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=945B03EE-719B-451B-A7C9-4A09B862E612

http://www.oif.ac.at/aktuell/sr_13_migration_family_eu.pdf#page=182

http://www.springerlink.com/content/f47m65rm01p23512/fulltext.pdf

Ingleby, D., Chimienti, M., Hatziprokopiou, P., Ormond, M. and deFreitas, C. (2005) "The role of health in integration", in M. L. Fonseca and J. Malheiros (eds.) Social integration and mobility: education, housing and health. IMISCOE Cluster B5 State of the Art Report. Estudos para o Planeamento Regional e Urbano nΊ 67, Lisbon: Centro de Estudos Geograficos, pp. 89-119.

Iosifides T., Lavrentiadou M., Petracou E., Kontis A. (2007) “Forms of social capital and the incorporation of Albanian immigrants in Greece”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 33(8), pp. 1343-1361.

Kalogeressis A., Labrianidis L., Skordili S. (2004) “Entrepreneurship in rural Greece: Kilkis and Lesvos. In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot, pp. 223- 246.

Kanellopoulos, C. N., & Gregou, M. T. (2006). Greek Contribution to the EMN Research Study III: Return. Centre of Planning and Economic Research (KEPE).

Kasimis, C. (2003). The Multifunctional Role of Migrants in the Rural Economy and Society of Greece. Paper presented at: Conference on Policies, Governance and Innovation for the Rural Areas, 21-23 November 2003, Arcavacata di Rende: Universita della Calabria.

Kasimis, C. & Papadopoulos, A. (2005). The Multifunctional Role of Migrants in the Greek Countryside: Implications for the Rural Economy and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31(1), pp. 99-127.

Kasimis, C. (2008). Survival and expansion: migrants in Greek rural regions. Population, Space and Place, 14(6), pp. 511-524.

Kasimis C., Papadopoulos A., Zacopoulou E. (2003) “Migrants in rural Greece”, Socilogia Ruralis, vol. 43(2), pp. 167-184.

Kasimis C., Papadopoulos A.G. and Zacopoulou E. (2001) “The social and economic implications of immigrant labour in rural Greece”, XIX Congress of the ESRS, Society, Nature, Technology. The contribution of rural sociology, Dijon 3-7 Sept.

Kasimis, C., Papadopoulos, A. (2005) “The multifunctional role of migrants in the Greek countryside: implications for the rural economy and society”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 31(1), pp. 99-127.

Kassimati K., Psimmenos I. (2002) “Shifting work identities and oppositional work narratives”. In: Inglessi C., Lyberaki A., Vermulen H., Wijngaarden G.J.V. (eds.) Immigration and integration in Northern versus Southern Europe. Netherlands Institute in Athens, Athens pp. 85-116.

Kokkali, I. E. (2005) “Albanian immigration and urban transformations in Greece: Albanian migrant strategies in Thessalonik, Greece”. Paper presented at the 2nd LSE Symposium on Modern Greece ‘Current Social Science research on Greece’, June 10, London: LSE Hellenic Observatory. Available online at: http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/pdf/2nd_Symposium/Ifigeneia_Kokkali_paper.pdf

Kokkali, I. E. (forthcoming) “Albanian Immigration and Thessaloniki’s new (population) geography: exploring the patterns of territorial insertion of an ‘exemplary’ migrant group”, to appear in the Journal of Ethnic and Migration Studies.

Κonsta Α. – Μ. and G. Lazaridis (2010). “Civic Stratification, ‘Plastic’ Citizenship and ‘Plastic Subjectivities’ in Greek Immigration Policy”, Journal of International Migration and Integration, 11(4), pp. 365-382.

Labrianids L., Lyberaki A., Tinios P. Hatziprokopiou P. (2004) “Inflow of migrants and outflow of investment: aspects of interdependence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30(6), pp. 1183-1208.

Lyberaki, A. (2008a). “Deae ex Machina”: migrant women, care work and women’s employment in Greece. GreeSE Paper No. 20. Retrieved from http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE20.pdf.

Lyberaki, A. (2008b). The Greek Immigration Experience Revisited. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 6(1), 5-33.

Lyberaki A., Maroukis T. (2005) “Albanian immigrants in Athens”, Southeast European and Black Sea Studies, vol. 5(1), pp. 21-48.

Labrianidis, L. and Sykas, T. (2009). “Migrants, economic mobility and socio-economic change in rural areas: the case of Greece”, European Urban and Regional Studies, 16(3), pp. 237-256.

Labrianidis, L. and Sykas, T. (2009). "Preconditions for the economic mobility of immigrants working in the countryside: The case of Greece", International Journal of Social Economics, 36(8), pp. 798-812.

Maroukis, Th. (2005) “On racism in Greek immigration services”. Paper presented at the 2nd LSE Symposium on Modern Greece ‘Current Social Science research on Greece’, June 10, London: LSE Hellenic Observatory. Available online at: http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/pdf/2nd_Symposium/Thanos_Maroukis_paper.pdf

Mitakidou S., Tsiakalos G. (2004) “New migration in Europe: Educational changes and challenges – a perspective from Greece”. In: Luchtenberg S. (ed.) Migration, education and change. Routledge, pp. 127-139.

Moussourou L. (2005) “Integration of immigrant children in school”. In: Pflegerl J., Trnka S. (eds) Migration and the family in the European Union. Austrian Institute for Family Studies, pp. 181-194.

Noussia A. (2003) “Heritage Recycled: migration and tourism as factors in the heritage of vernacular settlements”, International Journal of Heritage Studies, vol. 9(3), pp. 197-213.

Noussia A. (2004) “The use of domestic space by migrants on a Greek island: transformation or translocation of cultures?”, Built Environment, vol. 30(1), pp. 60-75.

Noussia, A., & Lyons, M. (2009). Inhabiting Spaces of Liminality: Migrants in Omonia, Athens. Journal of Ethnic and Migration Studies35(4), 601-624.

Pavlou Μ. “Racism and exclusion for ethnic-class minorities in Greece and starting points for a democratic Europe”, Web Conference on Ethnic Equality in Europe Multi ethnic Interaction on Xenophobia in Europe (miXeurope)

Petmesidou M. (2006) “Tracking social protection: Origins, path peculiarity, impasses and prospects”. In: Mossialos E., Petmesidou M. (eds.) Social Policy Developments in Greece. Ashgate, Aldershot, pp.25-54.

Petrakou, E. & Dimitrakopoulos, I. (2003) “Migrants, minorities and employment in Greece: exclusion, discrimination and anti-discrimination”, RAXEN 3 Report to the European Monitoring Centre on Racism & Xenophobia (EUMC), Athes: ANTIGONE (RAXEN Focal Point in Greece).

Rovolis A., Tragaki A. (2006) “Ethnic characteristics and geographical distribution of immigrants in Greece”, European Urban and Regional Studies, vol. 13(2), pp. 99-111.

Sitaropoulos, N. (2003) “Immigration law and management in Greece: towards an exodus from underdevelopment and a comprehensive immigration policy”, Centre of International & European Economic Law Working Papers, W.P. 3, Athens: Ant.N.Sakkoulas Publishers.

www.mixeurope.dkhttp://www.hlhr.gr/papers/Pavlou-Mixeurope_web_conference.doc

Vergoulas, G., Ioannidis, I., Nikodimopoulou, M., Miserlis, G., Solonaki, F., Panou, E., et al. (2008). Outcomes of kidney transplantation in Greek and Albanian patients: a single centre experience. Hippokratia12(3), 176.

Αγγελόπουλος Γ. (2003) «Πολιτικές πρακτικές και πολυπολιτισμικότητα: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης ΠΠΕ’97», Πολίτης, τ. 107, σσ. 35-43.

Αγγελόπουλος Γ. (2003) «Το δίκτυο Coca- Cola – Κασκαβάλ». Στο: Γκέφου – Μαδιανού Δ. (επιμ.) Εαυτός και ‘άλλος’: εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Gutenberg, Αθήνα, σσ. 343-372.

Αγγελόπουλος, Γ. (2008) “Πολλαπλοί χρόνοι, τόποι και πολιτισμοί: όψεις της νεωτερικότητας στη Θεσσαλονίκη”, στον παρόντα τόμο. Στο Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο.

Αθανασοπούλου Α. (2006) «Αλβανοί και ‘Αρβανίτες’». Στο: Παπαταξιάρχης Ε. (επ.) Περιπέτειες της ετερότητας. Αλεξάνδρεια, σσ. 239-266.

Γκιάλης Σ., Καρνάβου Ε. (2002) «Πρόσφατες εξελίξεις στην άτυπη εργασία», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 4, σσ. 49-64.

Έμκε-Πουλοπούλου Η. (2009) "Η ζωή των μεταναστών στην Ελλάδα: Νομικό καθεστώς, Γλώσσα, Απασχόληση, Ασφάλιση", Ελληνική Εταιρία Δημογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ), Ά Τόμος, Αθήνα: Βογιατζή.

ΙΝΕ (2003) Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια έκθεση, Αθήνα.

Ιορδάνογλου Χ., Μπέλλας Χ. (2003) Η πορεία του ελληνικού εταιρικού κεφαλαίου 1963-2000. Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη.

Καβουνίδη Τ. (2003) Έρευνα για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Ερευνητική Πληροφορική, Αθήνα.

Καβουνίδη, Τζ., Γναρδέλη, Χ. & Αλεξιά, Γ. (2003) Έρευνα για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών, Αθήνα: Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική ΑΕ.

Κασίμης, Χ. (2004). «Μετανάστες: Ένας άγνωστος Συντελεστής Ανάπτυξης στην Ελληνική Ύπαιθρο», στο Απόστολος, Γ. Παπαδόπουλος (επιμ.) Η Ανάπυτξη σε μία Πολυλειτορυγική Ύπαιθρο, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 53-84.

Κασίμης, Χ., Ζακοπούλου, Ε., Παπαδόπουλος, Γ. (2003). Η Συμβολή των Μεταναστών στη Σύγχρονη Οικογενειακή Εκμετάλλευση: Μελέτη τριών Παραδειγμάτων Περιοχών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 111-112, σελ. 9-38.

Κατσορίδα Δ., Καψάλη Α. (2003) «Η σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική», Τετράδια ΙΝΕ, τ. 24, σσ. 13-33.

Λαφαζάνη Δ. (2004) «Νέα μετανάστευση προς την Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία». Στο: Πρακτικά 9ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα 1980-2001, Αθήνα, σσ. 698-720.

Λεοντίδου Λ. (2005) Αγεωγράφητος χώρα. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Παπαδόπουλος, Α. (2006). Γυναικεία Απασχόληση και Οικονομικοί Μετανάστες στην Ελληνική Ύπαιθρο, Γεωργαφίες, 11, σελ. 51-77.

Παπαταξιάρχης Ε. (2006) «Τα άχθη της ετερότητας». Στο: Παπαταξιάρχης Ε. (επ.) Περιπέτειες της ετερότητας. Αλεξάνδρεια, σσ. 1-85.

Παπαταξιάρχης Ε. (2006) «Το καθεστώς της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία». Στο: Παπαταξιάρχης Ε. (επ.) Περιπέτειες της ετερότητας. Αλεξάνδρεια, σσ. 407-469.

Σαμπατάκου, Ε. – Α. (2010). «Ερμηνεύοντας την Εξέλιξη της Κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα: Παπαζήσης.

Τζωρτζοπούλου, Μ. (2002) «Μεταναστευτικά ρεύματα: Η θέση των μεταναστών στην Ελλάδα», στο. Α. Μουρίκη, Ν. Ναούμη, Γ. Παπαπέτρου (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2001, Αθήνα: ΕΚΚΕ-ΙΝΚΠΟ, σσ. 44-59.

Τοπάλη Π. (2006) «Ασύμπτωτες σχέσεις’, στο Ε. Παπαταξιάρχης (επ.). Στο: Παπαταξιάρχης Ε. (επ.) Περιπέτειες της ετερότητας. Αλεξάνδρεια, σσ. 298-323.

Τριανταφυλλίδου, Α. & Μαρούκης Α. (επ.) (2010). Η Μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Φακιολάς Ρ. (2008) «Εισροή Ειδικευμένων Αλλοδαπών και Αποδημία Ελλήνων», στο Κόντης Α. Καβουνίδου Τ. Λιανός, Φακιολάς Ρ. (επιμ.) Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες - Πολιτικές – Προοπτικές, Τόμος Α΄.

 

2001. Οικονομική γεωγραφία: Στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα. Πατάκης, Αθήνα.

Παρουσιάσεις του βιβλίου:

Ψυχάρης Γ. Βιβλιοκριτική, Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τ. 4, σσ. 195-197.

Αναφορές από τρίτους:

Πολύζος Σ. (2011) Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αθήνα: Κριτική.

Πολύζος Σ. (2003) «Διαπεριφερειακές μεταφορικές υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη», Τόπος, τ. 20-21, σσ. 25-49.

Μουτσιάκης Ε., Φουτάκης Δ. «Γεωγραφικός προσδιορισμός μητροπολιτικών περιοχών». Στο: Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Μητροπολιτική διακυβέρνηση. Ζήτη, Αθήνα, σσ. 309-341.

Σπιλάνης Γ. (2005) «Ανάπτυξη νησιωτικού χώρου». Στο: Επιστημονικές μελέτες προς τιμήν Ν. Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα, σσ. 247-270.

Δεμαθάς Ζ. (2005) «Η χωρική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στο: Επιστημονικές μελέτες προς τιμήν Ν. Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα, σσ. 703-745.

Κυρμίζογλου Π., Παδιοδώρου Γ. (2005) «Διερεύνηση του αντικειμένου της απασχόλησης και του παραγωγικού προσανατολισμού των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙΠΕΘ», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τ. 7, σσ. 105-120.

Λεοντίδου Λ. (2005) Αγεωγράφητος χώρα. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Ιωσηφίδης Θ., Τερκενλή Θ., Χωριανόπουλος Ι. (2007) Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, κοινωνία, χώρος. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 

2001. “Geographical proximity matters in the orientation of F.D.I”. In: Petrakos G. and Totev S. (eds.) The development of the Balkan region. Ashgate, Aldershot, pp.463- 489.

Kamaras A. (2001) “A capitalist diaspora: The Greeks in the Balkans”, LSE- Hellenic Observatory Discussion Paper 4.

Τοπάλογλου Ε., Ψυχάρης Ι. (2003) «Οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διεύρυνσης στην ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών», Αγορά Χωρίς Σύνορα, τ. 9(1), σσ. 5-35.

Dimelis S. (2004) “Prospects for the Greek economy in the post-enlargement period”, The World Economy, vol. 27(6), pp. 803-827.

Hatziprokopiou P., Labrianids L., Lyberaki A., Tinios P. (2004) “Inflow of migrants and outflow of investment: aspects of interdependence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30(6), pp. 1183-1208.

Piasecki B., Rogut A. et al. (2004) “European rural SMEs in the context of globalisation and enlargement”. In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries. Ashgate, Aldershot, pp. 86-113.

Kalantaridis C., Labrianidis L. (2004) “The delocalization of production in labour intensive industries: instances of triangular manufacturing between Germany, Greece and FYROM”, European Planning Studies, vol. 12(8), pp. 1157-1173.

Kalogeressis, T., & Labrianidis, L. (2007). Can Things Become Better for the Countries of Southeast Europe? In P. Getimis & G. Kafkalas (Eds.), Overcoming Fragmentation in Southeast Europe: Spatial Development Trends and Integration Potential, Urban and Regional Planning and Development Series (pp. 101-126). Ashgate.

Kongmanila, X. and Takahshi, Y. (2009). “Determinant of Subcontracting in Lao Garment Industry”, Contemporary Management Research, 5(3), pp. 273-286.

Koutsou, S., & Petrou, M. (2008). Restructuration des systèmes agraires et perceptions de «l’autre» de part et d’autre de la frontière gréco-bulgare. Méditerranée [En ligne], No. 110.

Monastiriotis, V. (n.d.). The Emergence of Regional Policy in Bulgaria: regional problems, EU influences and domestic constraints. Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, GreeSE Paper No15.

Hadjimichalis C., Hudson R. (2006) “Networks, regional development and democratic control”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 30(4), pp. 858-872.

Totev, S. (2005). Foreign direct investment in Bulgaria: advantages and disadvantages to investment. SEER-South-East Europe Review for Labour and Social Affairs, (04), 91.

 

2000. Λαμπριανίδης Λ., Brahimi B. «Στατιστικά Δεδομένα των Αλβανών Μεταναστών στη Θεσσαλονίκη», Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – INTEMIGRA.

Kokkali, I. E. (2005) “Albanian immigration and urban transformations in Greece: Albanian migrant strategies in Thessalonik, Greece”. Paper presented at the 2nd LSE Symposium on Modern Greece ‘Current Social Science research on Greece’, June 10, London: LSE Hellenic Observatory. Available online at: http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/pdf/2nd_Symposium/Ifigeneia_Kokkali_paper.pdf

 

 

2000. “European cities of culture” (Συνεργασία με A. Deffner). Στο: Delladetsimas P., Hastaoglou V., Hatzimihalis C., Mantouvalou M., Vaiou D. (eds.). Towards a radical cultural agenda for European cities and regions. Kyriakidis, Thessaloniki, pp. 23-58.

Δέφνερ Α. (2003) «Η σημασία της σύνδεσης πολιτιστικού και χρονικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων». Στο: Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Χώρος και περιβάλλον. Ζήτη, Αθήνα, σσ. 189-205.

Coccossis H., Deffner A., Economou D. (2003) “Urban/regional cooperation in Greece: Athens, a capital city under the shadow of the state”, Paper presented at the 43rd European Congress of the Regional Science Association, Finland, 27-30 August.

Deffner A., Metaxas T. (2003) “The interrelationship of urban economic and cultural development: the case of Greek museums”, Paper presented at the 43rd European Congress of the Regional Science Association, Finland, 27-30 August.

Deffner A. (2005) “The combination of cultural and time planning”, City, vol. 9(1), pp. 125-141.

Deffner A., Labrianidis L. (2005) “Planning culture and time in a mega-event: Thessaloniki as the European city of culture in 1997”, International Planning Studies, vol. 10(3), pp. 241-264.

 

 

 

2000. Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. (επιστ. υπεύθ.) Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, Σχέδιο Δράσης, ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννάκου Α., Καυκαλάς Γ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ. (2007) Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Οικονόμου Δ., Παπαμίχος Ν. «Χωρικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών». Στο: Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Μητροπολιτική διακυβέρνηση. Ζήτη, Αθήνα, σσ. 169-191.

 

2000 «H ανασυγκρότηση των Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας». Στο: Πετράκος Γ. (επιμ.) Η ανάπτυξη των Βαλκανίων. Gutenberg, σσ. 371-396.

Labrianidis L., Karagianni S. (2001) “The pros and cons of SMEs going international”, Eastern European Economics, vol. 39(2), pp. 5-28.

Kamaras A. (2001) “A capitalist diaspora: The Greeks in the Balkans”, LSE- Hellenic Observatory Discussion Paper 4.

Kalogeressis T., Labrianidis L. (2001) “Greek trade relations with the Balkans in the 1990s”, Proceedings of the International Conference on Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies, ASECU, pp. 385-405.

ΙΝΕ (2003) Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια Έκθεση, Αθήνα.

Ρυλμόν Π. (2003) «Η αναγκαιότητα μιας νέας προσέγγισης της μετανάστευσης», Τετράδια ΙΝΕ, τ. 24, σσ. 5-12.

Petrakos, G. (2003) “Peripheral European Transitions: performance, structure and trade relations in the Balkan region”, South Eastern Europe Journal of Economics, vol. 1, pp.41-64.

Τοπάλογλου, Λ. (2004) “Η γεωγραφία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας-FYROM και Βουλγαρίας: μια εμπειρική διερεύνηση”, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 10 (2).

Hatziprokopiou, P. (2004): “Balkan immigrants in the Greek city of Thessaloniki: local processes of incorporation in an international perspective”, European Urban and Regional Studies, 11 (4): 321-338.

Hatziprokopiou P., Labrianids L., Lyberaki A., Tinios P. (2004) “Inflow of migrants and outflow of investment: aspects of interdependence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30(6), pp. 1183-1208.

Ribas-Mateos, N. (2004) “How can we understand migration in Southern Europe” Journal of Ethnic and Migration Studies¸ vol. 30(6), pp.

Lyberaki, A. and Th. Maroukis (2005) Albanian immigrants in Athens. Southeast European and Black Sea Studies, vol. 5(1), pp. 21-48.

Hatziprokopiou, P. (2005) “Immigrants from Balkan countries in Greece: local and transnational processes of incorporation in Thessaloniki”. BELGEO: Revue Belge de Géographie, vol.1-2, pp. 163-174.

Huliaras A., Tsardanidis C. (2006) “(Mis)understanding the Balkans: Greek geopolitical codes of the post-communist era”, Geopolitics, vol. 11(3), pp. 465-483.

Pappas N., Sdrolias L., Polyzos S., Vounatsou M. (2006) “Cooperative strategies of entry to the international market between the Greek enterprises”, Society and Economy, vol. 28(3), pp. 267-285.

Hatziprokopiou, P. (2006a) “Migration and changing urban geographies in the European South: evidence from the case of immigrants in Thessaloniki”. Migration and Ethnic Themes - Migracijske i Etničke Teme, 1-2: 113-136.

Hatziprokopiou, P. (2006b) Globalisation and contemporary immigration to Southern European cities: social exclusion and incorporation of immigrants in Thessaloniki, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Rovolis, A. and Tragaki, A. (2006) “Ethnic characteristics and geographical distribution of immigrants in Greece”, European Urban and Regional Studies, vol. 13 (2), pp. 99-111.

 

 

2000. “Are Greek companies that invest in the Balkans in the ‘90s Transnational Companies?” In Mitsos A. and Mossialos E. (eds.) The contribution of a changing Greece to the European Union. LSE, Ashgate Press London.

Bitzenis A. (2001) “The determinants of FDI in transition countries” in the proceedings of the International Conference on Restructuring, Stability and Development in South Eastern Europe, University of Thessaly, Volos.

Exadaktylos, T. (2007). Uncharted Waters: Greek Foreign Policy Agenda during the Process and in the Aftermath of the EU Eastern Enlargement. Working paper presented at the 3rd Hellenic Observatory PhD Symposium: London: London School of Economics and Political Science.

Bitzenis A. (2003) “The determinants of FDI in transition countries”. In: Petrakos G., Liargovas P. (eds.) Regional development and cross-border cooperation in Southern Europe. University of Thessaly: Volos, pp. 99-154.

Hatziprokopiou P., Labrianids L., Lyberaki A., Tinios P. (2004) “Inflow of migrants and outflow of investment: aspects of interdependence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30(6), pp. 1183-1208.

Huliaras A., Tsardanidis C. (2006) “(Mis)understanding the Balkans: Greek geopolitical codes of the post-communist era”, Geopolitics, vol. 11(3), pp. 465-483.

Kalantaridis C., Labrianidis L. (2004) “The delocalization of production in labour intensive industries: instances of triangular manufacturing between Germany, Greece and FYROM”, European Planning Studies, vol. 12(8), pp. 1157-1173.

Kalogeressis A., Labrianidis L., Skordili S. (2004) “Entrepreneurship in rural Greece: Kilkis and Lesvos. In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot, pp. 223- 246.

Kalogeressis T., Labrianidis L. (2001) “Greek trade relations with the Balkans in the 1990s”, Proceedings of the International Conference on Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies, ASECU, pp. 385-405.

Kalogeresis, A., & Labrianidis, L. (2008). Delocalization and Development in Europe: Conceptual Issues and Empirical Findings. In L. Labrianidis (Ed.), The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries (pp. 23-58). Ashgate.

Kamaras A. (2001) “A capitalist diaspora: The Greeks in the Balkans”. LSE- Hellenic Observatory Discussion Paper 4.

Karagianni S., Labrianidis L. (2001) “The pros and cons of SMEs going international”, Eastern European Economics, vol. 39(2), pp. 5-28.

Kitonakis N., Kontis, A. (2008) “The determinants of Greek foreign direct investments in southeast European countries”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 8(3), pp. 269-281.

Piasecki B., Rogut A. et al. (2004) “European rural SMEs in the context of globalisation and enlargement”. In: Labrianidis L. (ed.) The Future of Europe’s rural peripheries. Ashgate, Aldershot, pp. 86-113.

 

2000. «Η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες ΚΑΕ». Στο: Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Η Ελλάδα και ο νέος Ευρωπαϊκός χώρος. Θεμέλιο, Αθήνα.

Bitzenis A. (2001) “The determinants of FDI in transition countries” in the proceedings of the International Conference on Restructuring, Stability and Development in South Eastern Europe, University of Thessaly, Volos.

Bitzenis A. (2003) “The determinants of FDI in transition countries”. In: Petrakos G. and Liargovas P. (eds.) Regional development and cross-border cooperation in Southern Europe. University of Thessaly, Volos, pp. 99-154.

Hatziprokopiou P., Labrianids L., Lyberaki A., Tinios P. (2004) “Inflow of migrants and outflow of investment: aspects of interdependence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30(6), pp. 1183-1208.

Karagianni S., Labrianidis L. (2001) “The pros and cons of SMEs going international”, Eastern European Economics, vol. 39(2), pp. 5-28.

Labrianidis, L., Skordili, S. & Kalogeresis, T. (2004). Entrepreneurship in Rural Greece: Kilkis and Lesvos. In L. Labrianidis (Ed.), The Future of Europe’s Rural Peripheries (pp. 223–246). Ashgate.

ΟECD (2000) “Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy”. Conference for Ministers responsible for SMEs and Industry Ministers, Bologna 14-15/6/2000 (http://www.oecd.org/dataoecd/19/53/2012844.pdf)

Tsoulouvis L. (2002) “Globalisation, métropolisation et processus de restructuration du système urbain en Grèce”, Cahiers de la Méditerrané, vol. 64.

Αγγελόπουλος Γ. (2003) «Το δίκτυο Coca- Cola – Kασκαβάλ». Στο: Γκέφου – Μαδιανού Δ. (επιμ.) Εαυτός και ‘άλλος’: εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Gutenberg, Αθήνα, σσ. 343- 372.

Τοπάλογλου Ε., Ψυχάρης Ι. (2003) «Οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διεύρυνσης στην ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών», Αγορά Χωρίς Σύνορα, τ. 9(1), σσ. 5-35.

 

1999. «Εκδίωξη και επάνοδος της βιομηχανικής παραγωγής στην Αθήνα του 2000» (με Βαίου Ντ., Γολέμη Χ., Χατζημιχάλη Κ. και Χρονάκη Ζ). Στο: Πετράκος Γ. και Οικονόμου Δ. (επιμ.) Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων. Gutenberg Αθήνα, σσ. 62-89.

Κουρλιούρος Η. (2001) Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

 

1998. Labrianidis, L. “The effects of supervised zones on the local economies”, in Saki Karagiorga Foundation, Social Inequalities and Social Exclusion, Conference Proceedings, Athens, p. 562

Petrakou, E. & Dimitrakopoulos, I. (2003) “Migrants, minorities and employment in Greece: exclusion, discrimination and anti-discrimination”, RAXEN 3 Report to the European Monitoring Centre on Racism & Xenophobia (EUMC), Athes: ANTIGONE (RAXEN Focal Point in Greece).

 

1993. Περιφερειακά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Παρατηρητής.

Παρουσιάσεις του βιβλίου:

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, 11.8.1993.

Εκτενής βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, 25.819.93.

Εκτενής βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Θεσσαλία, 25.8.1993.

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα (Κομοτηνή), 26.8.1993.

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα ΒΗΜΑ, 28.8.1993.

Εκτενής βιβλιοπαρουσίαση, Επαρχιακός Τύπος (καθημερινή εφημερίδα της Θράκης), 31.8.1993.

Εκτενής βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Ο Χρόνος (Κομοτηνή), 8.9.1993.

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Δημοκράτης (Μυτιλήνη), 13.10.1993.

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Πολιτικά (Μυτιλήνη), 31.10.1993.

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Καθημερινή, 28.11.1993.

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Φιλελεύθερος (Αγρίνιο), 19.11.1993 και 17.12.1993.

Εκτενής αναφορά, Εφημερίδα Μακεδονία, 23.7.1994 και 1.9.1995.

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Παρατηρητής Σερρών, 1996.

Φραγκιαδάκης Α. (1996) Εφημερίδα Φοιτητική Επικοινωνία (Δεκ.-Φεβρ.).

Κάτσικας (1996) Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 24.6.1996.

Καλλαντζή Φ. (1996) Εφημερίδα Επενδυτής (Μάρτιος).

Δελλαδέτσιμας Π. (1997) Βιβλιοκριτική, Τόπος, τ. 13.

Αναφορές από τρίτους:

Κοurliouros E. (1995) Industrial space in contemporary Athens. Ph.D. thesis, LSE, pp. 459 (82, 456).

Μαλκίδης Φ. (2001) Προσαρμογή και συγκρότηση της αγροτικής κοινωνίας στο ελλαδικό κράτος. Γόρδιος, Αθήνα.

Κουρλιούρος Η. (2001) Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Παπακωνσταντίνου Γ. (2002) Η αποδυνάμωση της αγοράς δημόσιας εκπαίδευσης. Μεταίχμιο.

Μαλκίδης Φ. (2003) «Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τ. 4, σσ. 53–66.

Λεοντίδου Λ. (2005) Αγεωγράφητος χώρα. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

 

1993. «Αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω των υπεργολαβικών σχέσεων». Στο: Γ. Λιοδάκης (επιμ.) Κοινωνία, τεχνολογία και αναδιάρθρωση της παραγωγής.

Κασίμης, Χ. & Παπαδόπουλος, Α. (1996). Η ανάπτυξη του Αγρο-τροφικού Συμπλέγματος και η Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Μετασχηματισμού, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 89-90, σελ., 19-52.

Ναξάκης Χ. (1997). Η φτώχεια των εθνών. Εναλλακτικές εκδόσεις, σσ. 120.

Παπαδόπουλος, Α. (1998). «Ευέλικτη Γεωργία: Στρατηγική Επιβίωσης και Αντίστασης στην Περιθωριοποίηση ή Μορφή Σύνδεσης με το Αγροτο-Βιομηχανικό Σύστημα», στο Ζιωγάνας, Χ. (επιμ.) Ανταγωνιστικότητα και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα: Οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη: Εταιρία Αγροτικής Οικονομίας, σελ. 255-268.

 

1992. Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας. Παρατηρητής

Βιβλιοκριτική:

Bιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 12.2.1993.

Νέες εκδόσεις, Οικονομικός Ταχυδρόμος, 11.2.1993.

Bιβλιοπαρουσίαση, Ενδοχώρα, τ. 29 (Νοέμβρ. - Ιανουάρ. 1993), σ. 93.

Δέφνερ Α. (1994) Βιβλιοκριτική, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 15, σσ. 232-233.

Αναφορές από τρίτους:

Χατζημιχάλης Κ. (1992) «Εισαγωγή». Στο: Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική: κείμενα από τη διεθνή εμπειρία. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 11-26 (11, 25).

Γιαννοπούλου Μ. (1994) Τυπολογικές συσχετίσεις χωροταξικών και οικιστικών χαρακτηριστικών των αγροτικών οικισμών Ξάνθης - Ροδόπης. Διδακτορικό, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ., σσ. 362 (49, 63, 339).

Ανδρικοπούλου Ε. (1995) Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεμέλιο, Αθήνα, σσ. 512.

Κοurlioros E. (1995) Industrial space in contemporary Athens. Ph.D. thesis, LSE, pp. 459 (57, 61, 135, 456).

Σπιλάνης Γ. (1996) Περιφερειακός οικονομικός σχεδιασμός και περιβάλλον. Παρατηρητής, σσ. 220 (73, 218).

Πολύζος Σ. (1997) «Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων», Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, τ. 97-12, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλίας

Tσόπογλου Σ. (1997) «Οικονομική Επιστήμη», ΚΑΝΩΝ Το παρόν των Επιστημών στην Ελλάδα, τ.3, σσ. 217-230.

Πετράκος Γ., Σαράτσης Γ. (1997) «Περιφερειακές ανισότητες και χωρική εξειδίκευση στην Ελλάδα», Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, τ. 4, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλίας, σσ. 55.

Πολύζος Σ. (1998) Διαπεριφερειακά οδικά έργα και η συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής ανάπτυξης- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κωστόπουλος Τ. (2000) Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και εθνικό κράτος. Περιφέρειες και περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Μαγούλιος Γ. (2000) Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στη διαβαλκανική οικονομική συνεργασία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Καρανικόλας Π. (1999) «Ομοιογένεια και ετερογένεια στον αγροτικό χώρο». Στο: Λουλούδης Λ. και Μπεόπουλος Ν. Κριτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος της υπαίθρου. Στοχαστής/Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, σσ. 59-75.

Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ. (2001) «Η σημασία του χώρου στις οικονομικές επιστήμες», ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, τ. 2, σσ. 40-52.

Κουρλιούρος Η. (2001) Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Μαλκίδης Φ. (2001) Προσαρμογή και συγκρότηση της αγροτικής κοινωνίας στο ελλαδικό κράτος. Γόρδιος, Αθήνα.

Δημαδάμα Ζ. (2008) Οικονομική ανάπτυξη Περιβάλλον. Παπαζήση

 

1992. Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής στη βιομηχανία. Παρατηρητής.

Βιβλιοκριτική:

Εκτενής βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, 24.8.1992.

Βιβλιοπαρουσίαση, Εφημερίδα Καθημερινή (Επτά Ημέρες),  8.11.1992.

Σαγιάς Ι. (1993) Βιβλιοκρισία, Τόπος, τ. 6, σσ. 155-157.

Βιβλιοπαρουσίαση (1993), Οικονομικά Χρονικά, Σεπτ. 1993, σ. 59.

Οικονόμου Δ. (1994) Βιβλιοκριτική, Σύγχρονα Θέματα, τ. 50-51, σσ. 157-158.

Αναφορές από τρίτους:

Χατζημιχάλης Κ. (1992) «Εισαγωγή». Στο: Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 270 (24, 26).

Koμνηνός Ν. (1993) Τεχνοπόλεις και στρατηγικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Gutenberg, Αθήνα, σ. 273 (228, 261).

Τσιλένης Σ. (1993) «Τεχνολογικά Πάρκα: αφετηρία προς μια νέα πορεία», Σύγχρονα Θέματα, τ. 49, σσ. 40-41.

Γαλούσης κ.α. (1993) Στρατηγική ανάπτυξης του Δ.Π.Θ., τόμοι 2 (πολυγραφημένο). Ερευνητικό πρόγραμμα ΔΠΘ/ Περιφέρεια Α. Μακεδονίας – Θράκης.

Παναγιωτάτου Ε., Σαγιάς Ι. κ.ά....Ερευνητικό Πρόγραμμα Ε.Ι.Ε.

Λώλος Σ., Παπαγιαννάκης Λ. (1993) Η ελληνική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιπτώσεις από την ένταξη στην ΕΟΚ και προοπτικές. Ακαδημία Αθηνών, σσ. 223 (39, 213).

Μωυσίδης Α. (1994) «Περιαστικός αγροτικός χώρος», Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, τ.12, σσ. 22-36.

Σκάγιαννης Π. (1994) «Ευέλικτη εξειδίκευση και περιφερειακή ανάπτυξη». Στο: Κουτσόπουλος (επιμ.) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Ελληνικού Τμήματος της European Regional Science Association, σσ. 133-153.

Οικονόμου Δ. (1994) «Αστική ανάπτυξη και χωροταξική οργάνωση του αστικού δικτύου». Στο: Γετίμης Π., Καυκαλάς Γ., Μαραβέγιας Ν. (επιμ.) Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη. Θεμέλιο, σσ. 43-93.

Μάρκου Μ., Σαγιάς Ι, Σπουρδαλάκης Μ, Παναγιωτάτου Ε. (1994) «Προς ένα επαναπροσδιορισμό του χώρου στην πολιτική κινήτρων», Τόπος, τ. 8, σσ. 117-157 (154, 156).

Κοurlioros E. (1995) Industrial space in contemporary Athens. Ph.D. thesis, LSE, pp. 459 (57, 61, 135, 456).

Βαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1995) «Ευελιξία για ποιούς;». Στο: Γεωργουλής Δ.  (επιμ.) Κείμενα στη θεωρία και στην εφαρμογή του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, σσ. 51-82 (54, 82).

Ζιώγα Ν., Μωυσίδης Α., Ντύκεν Μ. N. (1996) Περιαστικός αγροτικός χώρος, ΑΤΕ, σσ. 221 (16,......,218).

Παπαδούλης Α. (1997) «Το παραγωγικό υπόδειγμα της ευέλικτης εξειδίκευσης στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον», Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, τ. 3, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλίας, σσ. 55.

Bαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1997) Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους πολωνούς στους αγρούς. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 249 (87, 105, 106, 107, 225).

Kourliouros E. (1997) “Planning industrial location in Greater Athens: the interaction between deindustrialization and anti-industrialism”, European Planning Studies, vol. 5(4), pp. 435-460.

Ναξάκης Χ. (1998) Προκαπιταλιστικές μορφές παραγωγής σε μεταμοντέρνους καιρούς, Πρακτικά Συνεδρίου Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, σσ. 328-335.

Μωυσίδης Α. και Ντύκεν Μ.Ν. (1999) «Περιαστικός αγροτικός χώρος στην Ελλάδα», Στο: Κασίμης Χ. και Λουλούδης Λ. (επιμ.) Ύπαιθρος χώρα, Πλέθρον/Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σσ. 149-187.

Κουρλιούρος Η. (2001) Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Παπαδούλης Α. (2003) «Η έξοδος από την κρίση και η προσαρμογή παραδοσιακών παραγωγικών συστημάτων στις νέες συνθήκες της οικονομίας», Τόπος, τ. 20-21, σσ. 5-24.

Kourliouros E. (2003) “Reflections on the economic – noneconomic debate: a radical geographical perspective from the European South”, Antipode, vol. 35(4), pp. 781-799.

Korres G., Kourliouros E., Marmaras M., Tsobanoglou G. (2006) “Peripheral regions in duress: planning deficiencies and counter-social capital impediments of local development in rural Greek areas”, Paper for the 46th Congress of the European Regional Science Association on ‘Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Greece (Volos), 30 August-3 September.

 

1992. «Κρίση της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας». Στο: Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική. Εξάντας.

Οικονόμου Δ. (1994) Βιβλιοκριτική, Σύγχρονα Θέματα, τ. 50-51, σσ. 157-58.

Λουκάκης Π. (1994) «Ζητήματα σχετικά με τα χωρικά επίπεδα εφαρμογής του χωροταξικού προγραμματισμού και σχεδιασμού στην Ελλάδα», Τόπος, τ. 8, σσ. 71-95.

Μπεριάτος Η. (1995) «Νέες τάσεις στο σχεδιασμό του χώρου», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. Δ(16), σσ. 59-90.

Bαίου Ντ., Χατζημιχάλης Κ. (1997) Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 249 (87, 107, 225).

Πολύζος Σ. (1997) «Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων», Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, τ. 97-12. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλίας.

Πολύζος Σ. (1998) Διαπεριφερειακά οδικά έργα και η συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

1986. “Ιndustrial location-product of multiple factors”. Στο: Ηamilton F.Ε. (ed.) Industrialisation in developing and peripheral regions. Croom Ηelm, London.

Κοurlioros E. (1995) Industrial space in contemporary Athens. Ph.D. thesis, LSE pp. 459 (18, 455).

Γιακουμάκη Π., Χαριτάτος Μ. (1997) Η ιστορία του ελληνικού τσιγάρου. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα.