Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική - 4η Βιομηχανική Επανάσταση

  • Λαμπριανίδης Λ. 2020 Η ενίσχυση των «πρωταθλητών» απειλεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης & υπονομεύει τη συνοχή της, ΕΝΑ Μελέτες 24.02.20 https://www.enainstitute.org/wp-co…
  • Λαμπριανίδης Λ. 2019 Αποτελεσματική επενδυτική πολιτική για μια βιώσιμη & συμπεριληπτική ανάπτυξη, EnaInstitute, 23/05/19 https://www.enainstitute.org/wp-co…
  • Λαμπριανίδης Λ. 2019 Προωθώντας την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, enainstitute, (07/03/19) https://www.enainstitute.org/wp-co…
  • Λαμπριανίδης Λ. 2018 Παρά τα «βάρη του παρελθόντος», προχωράμε στην ανασύνταξη της χώρας: Τι παραλάβαμε και τι κάναμε για την αναπτυξιακή πολιτική, ΧΡΟΝΟΣ # 65-66, (26/10/18) https://chronos.fairead.net/labria…
  • Λαμπριανίδης Λ. 2017. Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική 2021, ΧΡΟΝΟΣ # 52, (18/08/17) https://chronos.fairead.net/labrianidis-EAS2021
  • ΓΓΣΙΕ (2017)  Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021