Βιβλία/Μονογραφίες - Λόης Λαμπριανίδης

Βιβλία:

 1. 2011. Λαμπριανίδης, Λ. Επενδύοντας στη Φυγή: Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Κριτική. (ISBN: 9789602187425).
 2. 2008. Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ. και Παπαμίχος Ν. (επιμ.) Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο: Η Πόλη από τη Σκοπιά των Αλλαγών, Αθήνα: Κριτική
 3. 2008. Labrianidis, L. (ed.) The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries,Ashgate
 4. 2004[2005]. Λαμπριανίδης Λ. (επιμ.) Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο: η περίπτωση της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής / Αθήνα: Πατάκης.
 5. 2004. Labrianidis L. (ed). The future of Europe’s Rural Peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation, Aldershot: Ashgate (Economic Geography Series).
 6. 2002. Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης/ Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας/ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (περιορισμένης κυκλοφορίας).
 7. 2001[2005]. Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη: Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής / Αθήνα: Πατάκης.
 8. 2001 (βελτιωμένη επανέκδοση). Λαμπριανίδης, Λ. Οικονομική γεωγραφία: Στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα, Αθήνα: Πατάκης.
 9. 1993. Λαμπριανίδης Λ. Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα: Από το αίτημα για στρατόπεδα νεοσυλλέκτων στο αίτημα για περιφερειακά πανεπιστήμια, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ. 283.
 10. 1992Λαμπριανίδης Λ. Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ. 352.
 11. 1992. Λαμπριανίδης Λ. Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής στη βιομηχανία , Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ. 162.

 

Κεφάλαια σε βιβλία:

 1. 2014. Λαμπριανίδης Λ. «Η Ελλάδα «διώχνει» τους επιστήμονες της», στο Δαμανάκης M., Κωνσταντινίδης Σ. και Τάμης Α. (επ.) Νέα μετανάστευση από και προς την Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Κρήτης/ΚΕΜΕ, Ρέθυμνο, 2014, σς.177-206.
 2. 2012. Λαμπριανίδης, Λ., Συκάς, Θ., «Αλλοδαποί μετανάστες και ελληνική ύπαιθρος: Μια αμοιβαία ωφέλιμη σχέση», στο, Χ. Κασίμης και Α. Παπαδόπουλος (επιμ.), "Μετανάστες στην Ελλάδα: Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες", Αλεξάνδρεια: Αθήνα, σσ. 213-252.
 3. 2012 Labrianidis L., Todorov K., Agelopoulos G., Voutira E., Kolarov K., Vogiatzis N. “Cross Border Co-operation in the Bulgaria – Greece – FYR of Macedonia Triangle” in D. Smallbone, F. Welter and M. Xheneti (eds) Cross Border Entrepreneurship and Economic Development in Europes Border Regions, Edward Elgar, pp.89-113.
 4. 2009. Kalogeresis, Α. and Labrianidis, L.,"De-localisation". In: R. Kitchin and N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Oxford: Elsevier.
 5. 2008. Λαμπριανίδης, Λ., Χατζηπροκοπίου, Π. "Μετανάστευση και κοινωνική αλλαγή στη Θεσσαλονίκη: η ένταξη των μεταναστών και η νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα της πόλης". Στο Καυκαλάς, Γ., Λαμπριανίδης, Λ. και Παπαμίχος, Ν. (επιμ.). Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: Η Πόλη από την σκοπιά των Αλλαγών, Αθήνα, Κριτική, σελ. 217-264.
 6. 2008. Λαμπριανίδης Λ. "Η πορεία ανάπτυξης της πόλης από τη δεκαετία του ‘80: γιατί δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι ευκαιρίες".Στο Καυκαλάς, Γ., Λαμπριανίδης, Λ. και Παπαμίχος, Ν. (επιμ.). Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: Η Πόλη από την σκοπιά των Αλλαγών, Αθήνα, Κριτική, σελ. 295-360.
 7. 2008. Labrianidis L. "Introduction", in Labrianidis L. (ed.) The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries, Ashgate, pp. 1-22.
 8. 2008. Labrianidis L. "Conclusions", in Labrianidis L. (ed.) The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries, Ashgate, pp. 319-330.
 9. 2008. Kalogeresis A. and Labrianidis L., "Geographies of Delocalisation and Development in Europe: conceptual issues and empirical findings", in Labrianidis L. (ed.) The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour
 10. 2007. Λαμπριανίδης Λ. “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία”. Στο Γ. Παπαδόουλος,  Γ. Καλογήρου και Λ. Παπαγιαννάκης (επιμ.) Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006.
 11. 2007. Kalogerressis T., Labrianidis L. “Delocalisation of labour intensive activities in a globalised world: can things become better for the countries of Southeast Europe?”. In P. Getimis and G. Kafkalas (eds.) Overcoming fragmentation in Southeast Europe, Aldershot/ London: Ashgate, pp. 101-126.
 12. 2006.Labrianidis L.“Human capital as the critical factor for the development of Europe’s rural peripheral areas”. In Morgan E., Nijkamp, Vaz T. (eds.) The new European rurality, London: Ashgate, pp. 41-59.
 13. 2005. Labrianidis L., Hatziprokopiou P. “Albanian return migration: migrants tend to return to their country of origin after all”. In N. Mai, R. King, S. Schwandner- Sievers (eds.) The new Albanian migration, Brighton: Sussex Academic Press, pp. 93-117.
 14. 2004.Kalogeressis T., Labrianidis L., Skordili S. “Entrepreneurship in rural Greece: Kilkis and Lesvos”. In Labrianidis, L. (ed).The future of Europe’s rural peripheries, Aldershot: Ashgate, pp. 223- 246.
 15. 2004. Λαμπριανίδης Λ.,Λυμπεράκη Α. “Η γεωγραφία των μεταναστεύσεων”. Στο Η. Ευθυμιόπουλος και Μ. Μοδινός (επιμ.) Η φύση της γεωγραφίας, Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Αθήνα, σσ. 285-320.
 16. 2004. Λαμπριανίδης Λ. “Χωρική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της υπαίθρου στην Ευρώπη: ο ρόλος της επιχειρηματικότητας”. Στο Γ. Καυκαλάς (επιμ.) Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σσ. 107 –132.
 17. 2004. Λαμπριανίδης Λ. “Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της ευρωπαϊκής υπαίθρου”. Στο Θ. Ιωσηφίδης, Α. Κίζος, Γ. Σπιλάνης (επιμ.) Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, Αθήνα: Gutenberg.
 18. 2004. Labrianidis L. "Introduction". Ιn Labrianidis, L. (ed).The future of Europe’s rural peripheries, Aldershot: Ashgate, pp. 1-29.
 19. 2004. Kalogeressis T., Kourtesis A., Labrianidis L., Skordili S. “Technology, peripherality and rurality”. In LabrianidisL. (ed).The future of Europe’s rural peripheries, Aldershot: Ashgate, pp. 114- 136.
 20. 2003. Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. “Χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία”. Στο Π. Γετίμης και Γ. Καυκαλάς (επιμ.) Χώρος και Περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση, διακυβέρνηση, βιωσιμότητα, Αθήνα:Ζήτη, σσ. 47-64.
 21. 2003. Δελλαδέτσιμας Π., Λαμπριανίδης Λ. “Πολιτική προστασία και μητροπολιτική διακυβέρνηση”. Στο Π. Γετίμης και Γ. Καυκαλάς (επιμ.): Αθήνα: Ζήτη, σσ. 251-277.
 22. 2003. Labrianidis L. “Delocalisation of labour intensive industries: an argument for ‘triangular manufacturing’ between developed countries-Greece-Balkans”. In P. Liargovas and G. Petrakos (eds.) Regional development and cross-border cooperation in Southern Europe, Volos: SEED Centre University of Thessaly, pp. 213-238.
 23. 2002. Λαμπριανίδης Λ., Παπαγιαννάκης Λ. “Η Χαλκιδική τον 20ο αιώνα”. Στο: Στ. Παπαδόπουλος (επιμ.) Χαλκιδική, Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμύλια, Αθήνα, σσ. 233-252.
 24. 2003 κυκλοφόρησε στα αγγλικά.
 25. 2001. Labrianidis L. “Geographical proximity matters in the orientation of F.D.I.: The case of Greek F.D.I. in the Balkans”. In G. Petrakos and S. Totev (eds.) The development of the Balkan region, Aldershot: Ashgate, pp. 463- 489.
 26. 2000. Deffner A., Labrianidis L. “European cities of culture: impacts in economy, culture and theory”. Στο P. Delladetsimas, V. Hastaoglou, C. Hatzimihalis, M. Mantouvalou, D. Vaiou (eds). Towards a radical cultural agenda for European cities and regions, Thessaloniki: Kyriakidis, pp. 23-58.
 27. 2000. Λαμπριανίδης Λ. “Η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες ΚΑΕ: η κατάσταση πέρα από τους μύθους”. Στο Ε. Ανδρικοπούλου και Γ. Καυκαλάς (επιμ.) Η Ελλάδα και ο νέος ευρωπαϊκός χώρος: η διεύρυνση και η νέα γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης , Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 236-274.
 28. 2000. Λαμπριανίδης Λ. “H ανασυγκρότηση των Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας: μια κριτική προσέγγιση”. Στο Γ. Πετράκος (επιμ.) Η ανάπτυξη των Βαλκανίων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας / Αθήνα: Gutenberg, σσ. 371-396.
 29. 2000. Labrianidis L. “Are Greek companies that invest in the Balkans in the ‘90s Transnational Companies?” In A. Mitsos and E. Mossialos (Eds.)Contemporary Greece and Europe,European Institute LSE European Political Economy Series, London: Ashgate Press, pp. 457-482.
 30. 1999. Βαίου Ντ., Γολέμης Χ., Λαμπριανίδης Λ., Χατζημιχάλης Κ. και Χρονάκη Ζ. “Εκδίωξη και επάνοδος της βιομηχανικής παραγωγής στην Αθήνα του 2000”. Στο Δ. Οικονόμου και Γ. Πετράκος (επιμ.)Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάπτυξης και πολιτικής,Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας / Αθήνα: Gutenberg, σσ. 62-89.
 31. 1994. Βασενχόβεν Λ., Ζόνζηλος Ν., Λαμπριανίδης Λ., Λώλος Σ., Νοταράς Γ., Παπαγιαννάκης Λ., Σινάνογλου Β. -υπό την εποπτεία των ακαδημαϊκών Αγγελόπουλου Α, Ζολώτα Ξ. και Πεσμαζόγλου Ι.“Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης” κεφ. 7. Στο Η ανάπτυξη της Θράκης. Προκλήσεις και προοπτικές.Ακαδημία Αθηνών, σσ. 232.
 32. 1993.Λαμπριανίδης Λ. “Αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω των υπεργολαβικών σχέσεων”. Στο Γ. Λιοδάκης (επιμ.) Κοινωνία, τεχνολογία και αναδιάρθρωση της παραγωγής, Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 286-299.
 33. 1992. Λαμπριανίδης Λ. “Κρίση της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας: κατευθύνσεις για μια εναλλακτική προσέγγιση”. Στο Κ. Χατζημιχάλης (επιμ.) Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική: Κείμενα από τη διεθνή εμπειρία, Αθήνα: Εξάντας, σσ. 88-102.
 34. 1986. Labrianidis L. “Ιndustrial location-product of multiple factors”. Στο F.Ε.Ι. Ηamilton (ed.) Industrialization in developing and peripheral regions, London: Croom Ηelm, pp. 232-265.